Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 773-781

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Επίδραση των anti-TNFα ως φαρμακευτική αγωγή

Δ. Κωνσταντιδέλλη,1 Β. Αλετράς,1,2 Δ. Νιάκας1,3
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
3Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H καταγραφή και η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) και η επίδραση δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών σε αυτή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση βιολογικών παραγόντων anti-TNFα ως θεραπευτική αγωγή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 110 ασθενείς με ΙΦΝΕ που εξυπηρετούνταν από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε διά ζώσης, μέσω της συμπλήρωσης της ελληνικής εκδοχής του γενικού ερωτηματολογίου EQ-5D, του ειδικού για ΙΦΝΕ ερωτηματολογίου SIBDQ και ενός εντύπου δημογραφικών-κλινικών στοιχείων. Η ποιότητα ζωής αποτέλεσε την ανεξάρτητη μεταβλητή και οι υπόλοιπες τις εξαρτημένες μεταβλητές. Για την εκτίμηση της συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετώνται το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε p≤0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της ηλικίας, του φύλου των ερωτηθέντων, της χρονιότητας της νόσου και της συνήθειας καπνίσματος δεν παρουσίασαν κάποια συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή της ποιότητας ζωής, σε αντίθεση με το είδος του ΙΦΝΕ και τη χρήση βιολογικού παράγοντα, που εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης βιολογικού παράγοντα ως θεραπευτική αγωγή και του είδους της νόσου με την ποιότητα ζωής των πασχόντων από ΙΦΝΕ.

Λέξεις ευρετηρίου: anti-TNFα, Ερωτηματολόγιο EuroQol EQ-5D, Ερωτηματολόγιο SIBDQ, Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής