Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 765-772

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό νεφρολογικό κέντρο της Κρήτης

Ρ. Μπαλάση,1 Κ. Βλασιάδης,2 Ε. Πατελάρου,1 Α. Πατελάρου1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη
2Οδοντιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών υπό αιμοκάθαρση, αλλά και του βαθμού ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη συγχρονική μελέτη (cross-sectional study) σε δείγμα ασθενών του Νεφρολογικού Κέντρου Ηρακλείου «Μεσόγειος». Ερευνητικά εργαλεία για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο επισκόπησης της υγείας SF-36 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Στην ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 24.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 67 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, στην πλειοψηφία τους άνδρες, ηλικίας 51–75 ετών. Συγκεκριμένα, το 75,4% του δείγματος αποτελείτο από άνδρες, ενώ το 24,6% ήταν γυναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα ζωής τους χαρακτηρίστηκε ως «μέτρια» από το 47,47% του δείγματος ως προς τη γενική υγεία. Πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης εμφάνισαν οι ασθενείς από τις υπηρεσίες του ιδιωτικού νεφρολογικού κέντρου. Οι γυναίκες ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, αλλά και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ως προς τη γενική εξυπηρέτηση, σε σύγκριση με τους άνδρες ασθενείς. Επί πλέον, οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα υγείας και μεγαλύτερο περιορισμό δραστηριοτήτων και σωματικής υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε θεραπείας και να εκτιμάται συστηματικά στην καθημερινή κλινική πρακτική. Τα μέτρα βελτίωσης συνίστανται κυρίως σε ιδιαίτερη μεταχείριση γυναικών και ηλικιωμένων ασθενών όσον αφορά στις δραστηριότητες που εκτελούν, των ηλικιωμένων αναφορικά με τη γενική και τη σωματική τους υγεία, αλλά και των ανδρών γενικά όσον αφορά στη γενική τους εξυπηρέτηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Ποιότητα ζωής, Χρόνια νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής