Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 746-751

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ικανοποίηση και κόπωση συμπόνιας επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες

Θ. Μαυρατζά,1 Γ. Φασόη,2 Ε. Μισουρίδου,2 Π. Αποστολάρα2
1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας», Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην κοινότητα πολλές φορές αποτελούν τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ μεταναστών και υπηρεσιών υγείας. Η αλλαγή στην έκφραση του φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα οδήγησε στην υπέρβαση των ορίων δυνατότητας υποδοχής και φιλοξενίας, έχοντας ως συνέπεια την κόπωση συμπόνιας των επαγγελματιών υγείας, η εργασία των οποίων απαιτεί έκθεση σε τραυματικά γεγονότα, σε καθημερινή βάση. Η ικανοποίηση συμπόνιας των επαγγελματιών υγείας σχετίζεται τόσο με την ικανότητά τους να είναι αποτελεσματικοί όσο και με την καλή σωματική και ψυχική τους υγεία. Αντίθετα, η κόπωση συμπόνιας συνδέεται με την εμφάνιση σωματικών νόσων λόγω stress. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι όσοι παρέχουν φροντίδα σε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε τραυματικούς στρεσογόνους παράγοντες κινδυνεύουν να αναπτύξουν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως εξάντληση, κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού stress. Η κόπωση συμπόνιας των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία φαίνεται ότι είναι ευάλωτοι οι επαγγελματίες υγείας. Η ικανοποίηση συμπόνιας, μαζί με την εφαρμογή πρακτικών αυτοφροντίδας, θεωρείται βασικός παράγοντας για τη μείωση της κόπωσης συμπόνιας.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες υγείας, Ικανοποίηση συμπόνιας, Κόπωση συμπόνιας, Πρόσφυγες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής