Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 542-554

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Μεθοδολογία ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης ιατρικών δεδομένων με blockchain

Χ. Κοντζίνος,1 Μ. Κοντούλης,1 Π. Καψάλης,1 Ο. Μαρκάκη,1 Σ. Μουζακίτης,1 Ρ. Μαντά,2
Θ. Ανδρούτσου,2 Ι. Κουρής,2 Χ. Καρανίκας,3 Α. Μπιλλήρης,4 Α. Χριστοδουλάκης,4 Ε. Θηραίος5

1Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
2Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
3Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
4Datamed SA, Αθήνα
5Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα και η διείσδυση του Internet 4.0 σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών ακόμη και σε τομείς οι οποίοι παραδοσιακά λειτουργούσαν χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ένας από τους τομείς που έχει οδηγηθεί σε εκσυγχρονισμό λόγω των παραπάνω εξελίξεων είναι και αυτός της υγείας. Η αυτοματοποίηση ιατρικών διαδικασιών, η ρομποτική και οι ιατρικές συσκευές δημιουργούν πληθώρα ψηφιακών δεδομένων υγείας. Τα δεδομένα υγείας κάθε ασθενούς οργανώνονται και δομούνται σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας (ΗΦΥ), οι οποίοι φυλάσσονται συνήθως σε κεντρικές βάσεις δεδομένων παρόχων υπηρεσιών υγείας. Αν και οι ΗΦΥ προσφέρουν πολλές δυνατότητες, η κεντρική φύλαξη αυτών τους κάνει ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις ενώ δεν προσφέρουν ιδιαίτερη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα διαφορετικών παρόχων υγείας. Μια τεχνολογία η οποία παρέχει κατάλληλες λύσεις και μπορεί να εξαλείψει τα παραπάνω μειονεκτήματα είναι το blockchain. Η αποκεντρωμένη φύλαξη των δεδομένων και η διαχείρισή τους από τους ίδιους τους ασθενείς μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, διαλειτουργικότητα και γενικά περισσότερο αποδοτικές υπηρεσίες υγείας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η παρουσίαση των προβλημάτων που υπάρχουν στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, η εισαγωγή του blockchain ως λύση για τα περισσότερα από αυτά, καθώς και η παρουσίαση κατάλληλης μεθοδολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ιατρικών δεδομένων στο πλαίσιο μιας εφαρμογής υγείας βασισμένης σε blockchain. Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί αναπτύσσεται ήδη και θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Impilo, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα στηρίζεται στο blockchain και θα εφαρμοστεί στον χώρο της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια, Blockchain, Διαλειτουργικότητα, GDPR, Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, Ιατρικά δεδομένα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής