Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 504-514

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσαρμογή και νέα ταυτότητα των αθλητών με τεχνητό μέλος
Μελέτη βάσει ποιοτικής μεθοδολογίας

Α.Λ. Κατσάνου,1 Φ. Αναγνωστόπουλος,1 Ε. Φραγκιαδάκη2
1Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα
2Department of Health and Social Sciences, University of the West of England, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΟΠΟΣ Η ανάδειξη της βιωμένης εμπειρίας του παραθλητισμού στην προσαρμογή των ατόμων με τεχνητό μέλος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα συγκρότησαν 8 παραολυμπιονίκες. Βασικά κριτήρια συμμετοχής αποτέλεσαν ο ακρωτηριασμός στα κάτω άκρα, η προσθήκη τεχνητού μέλους και η επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αρχές της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ποιοτική μελέτη προέκυψαν τρία κύρια θέματα και επτά υποθέματα. Το πρώτο θέμα αφορούσε στη διάσταση της ζωής πριν και μετά από τον ακρωτηριασμό, την απώλεια της αρτιμέλειας και την εγκαθίδρυση της αναπηρίας, με επί μέρους θέματα τις επακόλουθες αντιδράσεις, τους μελλοντικούς φόβους και την αναδιαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων. Το δεύτερο θέμα αντικατόπτριζε τη μετάβαση από την αναπηρία στην τεχνητή αρτιμέλεια, με επί μέρους θέματα την εκπαίδευση στη χρήση του τεχνητού μέλους, την αμφιθυμική αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων και πρόσθεσης, τις επί μέρους θυσίες, καθώς και την απαρχή της ενασχόλησης με τον παραθλητισμό. Το τρίτο θέμα αφορούσε στη νέα ταυτότητα και στην καινούρια ζωή, όπως αυτή προέκυψε μέσα από την ένταξη στην αθλητική ομάδα ομοίων και την απόκτηση της αθλητικής ταυτότητας. Ως επί μέρους θέματα αναδύθηκαν οι γνωστικές αναδομήσεις σχετικά με τη θετική νοηματοδότηση του ακρωτηριασμού, του τεχνητού μέλους και του παραθλητισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο αθλητισμός διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προσαρμογή, τόσο στο πρόσθετο μέλος, όσο και στην επαναξιολόγηση της εμπειρίας του ακρωτηριασμού. Η απώλεια εμφανίζεται καθημερινά παρούσα. Ωστόσο, η σωματική και η ψυχολογική ευεξία, καθώς επίσης οι αθλητικές διακρίσεις, η αναγνώριση και η κοινωνική αποδοχή που παρέχει ο παραθλητισμός, επιτυγχάνουν τη συμφιλίωση μεταξύ ατόμου, σώματος και τεχνητού μέλους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθλητική ταυτότητα, Γνωστική αναδόμηση, Επίκτητος ακρωτηριασμός, Ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, Παραολυμπιονίκες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής