Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 497-503

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις των Ελλήνων αστυνομικών στις πρώτες βοήθειες
Μια συγχρονική μελέτη

Ν. Τζενετίδης,1 Σ. Μεντζελόπουλος,2 Χ. Τριανταφύλλου,3 Β. Τζενετίδης,4 Γ. Φιλντίσης,1 Π. Μυριανθεύς1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Αθήνα
4251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Ελλήνων αστυνομικών (ΕΑ) στις πρώτες βοήθειες, στη βασική υποστήριξη της ζωής (ΒΥΖ), στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ) και στην απινίδωση (ΑΠ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε ανώνυμη συγχρονική μελέτη κατά τη χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου 2016–31η Δεκεμβρίου 2017, με τη χρήση ερωτηματολογίου σχεδιασμένου από τους ερευνητές, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 53 ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής και ανοικτού τύπου) και διανεμήθηκε σε 700 ΕΑ στην Αττική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν της τάξης του 74,3% (520/700). Ποσοστό >60% των ερωτηθέντων γνώριζε περί διασφάλισης της ασφάλειας του διασώστη, του θύματος και των παρευρισκομένων και τι είναι ένας απινιδωτής, ενώ το μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων στις ειδικές ερωτήσεις για τις πρώτες βοήθειες/ΒΥΖ/Β-ΚΑΡΠΑ/ ΑΠ ήταν 34,8% (εύρος: 0–85%). Μόνο το 6,5% ανέφερε ότι εκπαιδεύτηκε στη χρήση απινιδωτή. Το 0,6% των 520 συμμετεχόντων παρείχε σωστές απαντήσεις ≥80% επί των γενικών και των ειδικών ερωτήσεων, ενώ ποσοστό 24,6% παρείχε σωστές απαντήσεις ≥50%, αντίστοιχα. Ποσοστό 92,3% θεωρούσε αναγκαία την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους και το 78,3% θα αφιέρωνε ελεύθερο χρόνο για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Η κατοχή εγχειριδίου πρώτων βοηθειών θα συνέδραμε τους ΕΑ σε ποσοστό 84,4%. Σε πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση, οι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της τάξης του 50% ή περισσότερο των σωστών απαντήσεων ήταν: η οικογενειακή κατάσταση, ο βαθμός και η γνώση υπολογιστών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο των γνώσεων και η εκπαίδευση των ΕΑ που υπηρετούν στην Αττική στις πρώτες βοήθειες είναι πολύ χαμηλό. Η ανάγκη οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκπαιδευτικές ανάγκες, Ελληνική αστυνομία, Πρώτες βοήθειες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής