Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 480-489

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κουλτούρα ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό περιφερειακό νοσοκομείο

Ε. Αγγελή,1 Β. Καπάκη2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό επαρχιακό νοσοκομείο της Ελλάδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν η ελληνική μετάφραση του Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), ενός ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 287 επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου. Το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 23.0 χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας, περιλαμβάνοντας τα περιγραφικά δεδομένα και τον έλεγχο αξιοπιστίας των παραμέτρων ασφάλειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν 70,3%. Το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό θετικών απαντήσεων αναφορικά με την κουλτούρα ασφάλειας των ασθενών συγκέντρωσαν οι παράγοντες που σχετίζονταν με τις προσδοκίες και τις δράσεις των προϊσταμένων/διευθυντών (54,6%), την οργανωσιακή μάθηση-συνεχή βελτίωση (52,1%) και τη συνολική αντίληψη της ασφάλειας (50,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αφορούσαν στους παράγοντες που σχετίζονταν με τη στελέχωση (17,5%), τη μη τιμωρητική αντίδραση στα λάθη (20,5%) και τη συνεργασία-ομαδική εργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου (32,9%). Θετικά με την κουλτούρα ασφάλειας σχετίστηκαν το καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο και η μικρή ηλικία των εργαζομένων, ενώ οι εργαζόμενοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου είχαν θετικότερη κουλτούρα ασφάλειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες στη λειτουργία του νοσοκομείου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον τρόπο διοίκησής του και στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τη διοίκηση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναφορά και διαχείριση λαθών, Δυσμενή συμβάντα, Ελληνικό νοσοκομείο, Ιατρικά και νοσηλευτικά λάθη, Κουλτούρα ασφάλειας ασθενούς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής