Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 464-470

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτοεκτίμηση και μετασχηματική ηγεσία σε νοσηλευτές στην Κύπρο

Γ. Φρίξου,1 Γ. Χαραλάμπους,2,3 Π. Γαλάνης,4 Δ. Καϊτελίδου,4 Δ. Σαπουντζή-Κρέπια2
1Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος,
2Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος,
3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα,
4Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, αυτοεκτίμησης και μετασχηματικής ηγεσίας σε νοσηλευτές στην Κύπρο. Επί πλέον, διερευνήθηκαν πιθανοί προσδιοριστές του τρόπου της μετασχηματικής ηγεσίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 1.093 νοσηλευτές (μόνιμοι και με συμβάσεις) που εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνι). Συλλέχθηκαν τα κοινωνικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια "Wong and Law Emotional Intelligence Scale", "Transformational Leadership Scale" και "Rosenberg Self-esteem Scale".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 37,1 έτη, ενώ το 67,3% του δείγματος ήταν γυναίκες. Η μετασχηματική ηγεσία σχετιζόταν με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοεκτίμηση, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη σχετιζόταν με την αυτοεκτίμηση. Η μέση βαθμολογία μετασχηματικής ηγεσίας ήταν 3,47, ενώ η χαμηλότερη βαθμολογία ήταν στην κλίμακα «νοσηλευτική διεύθυνση» (3,27) και η υψηλότερη βαθμολογία ήταν στην κλίμακα «εκτίμηση» (3,68). Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, η αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αυτοεκτίμησης και της ηλικίας σχετίζονταν με αύξηση της μετασχηματικής ηγεσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη και η αυτοεκτίμηση σχετίζονται με αυξημένη μετασχηματική ηγεσία. Η εκπαίδευση του προσωπικού για αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοεκτίμησης είναι στρατηγικής σημασίας όσον αφορά στην υιοθέτηση του τρόπου της μετασχηματικής ηγεσίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοεκτίμηση, Κύπρος, Μετασχηματική ηγεσία, Νοσηλευτές, Συναισθηματική νοημοσύνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής