Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 457-463

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέση στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τη σωματική δραστηριότητα
μεταξύ των εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας

Ε. Μπεμπέτσος, Α. Χασάνδρα, Ο. Ματσούκα
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση (α) της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου (Safety Attitudes Questionnaire, "SAQ") και (β) πιθανών σχέσεων μεταξύ των στάσεων και των συμπεριφορών των εργαζομένων όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας τους και στη σωματική άσκηση, σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο "SAQ" διερεύνησε τους παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο εξέτασε τις στάσεις και τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε σχέση με τη σωματική δραστηριότητα και το τρίτο ερωτηματολόγιο (άσκηση κατά τον ελεύθερο χρόνο) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των ασκητικών συμπεριφορών των εργαζομένων, ανά εβδομάδα. Συνολικά, συλλέχθηκαν 508 ερωτηματολόγια από 10 νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγόντων του SAQ και: (α) της ειδικότητας των εργαζομένων, όπου οι ιατροί είχαν υψηλότερους δείκτες όσον αφορά στην «επαγγελματική ικανοποίηση» και στο «κλίμα ομαδικότητας» απ' ό,τι οι νοσηλευτές, (β) της κατηγορίας των νοσοκομείων, όπου τα περιφερειακά είχαν υψηλότερους δείκτες όσον αφορά στην «επαγγελματική ικανοποίηση», στο «κλίμα ασφάλειας» και στις «συνθήκες εργασίας» απ' ό,τι τα αστικά και τέλος (γ) ασκούμενους και μη ασκούμενους, όπου οι ασκούμενοι είχαν υψηλότερους δείκτες στη «μείωση του stress», όπως και στην «επαγγελματική ικανοποίηση», σε σχέση με τους μη ασκούμενους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι το SAQ είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης του κλίματος ασφάλειας, της ομαδικής εργασίας, της ικανοποίησης από την εργασία, των συνθηκών εργασίας, της αναγνώρισης του άγχους και των αντιλήψεων της διοίκησης. Η αξιολόγηση των στάσεων και των συμπεριφορών των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε τομείς ενδέχεται να συμβάλει σημαντικά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή παρεμβάσεων για τη μείωση του εργασιακού stress και στην αύξηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Ειδικότητα, Ερωτηματολόγιο "SAQ", Stress εντός εργασιακού χώρου, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής