Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 361-366

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς

Α. Παπαγεωργίου,1 Π. Γαλάνης,2 Β. Παπανικολάου,3 Α. Σκίτσου,4 Δ. Καϊτελίδου,2 Γ. Χαραλάμπους4,5
1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
4Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος
5Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από πλευράς των ασθενών και εάν η ποιότητα αυτή επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη σε ένα γενικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2019. Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 102 ασθενείς, η συμμετοχή των οποίων ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου Servqual. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 24.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 56 έτη, ενώ το 68% ήταν άνδρες. Η συνολική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας ήταν αρκετά υψηλή. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών τόσο στην αντιλαμβανόμενη όσο και στην προσδοκώμενη ποιότητα υπηρεσιών. Οι ασθενείς με καλή κατάσταση υγείας είχαν καλύτερη άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών ως προς την ανταπόκριση σε σύγκριση με τους ασθενείς με μέτρια και κακή κατάσταση υγείας. Οι ασθενείς με κακή κατάσταση υγείας επιθυμούσαν καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών στην υλικοτεχνική υποδομή σε σύγκριση με τους ασθενείς με μέτρια και καλή κατάσταση υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς είχαν αρκετά καλή άποψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Βασική προϋπόθεση κάθε συστήματος υγείας πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση ασθενών, Μοντέλο Servqual, Ποιότητα υπηρεσιών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής