Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 341-353

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αποτελεσματικότητα της συνεχούς παθητικής κινητοποίησης μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος:
Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 3 ομάδων

Σ. Στασή,1 Ι.Π. Μπαλτόπουλος,2 Γ. Παπαθανασίου,1 Ν.Ι. Κορρές2
1Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιαγγειακής Μελέτης της Κίνησης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα,
2Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η επίδραση της συνεχούς παθητικής κινητοποίησης (continuous passive motion, CPM), σε συνδυασμό με φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, στην ενεργητική κίνηση του γόνατος και στον πόνο, μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εβδομήντα πέντε ασθενείς (ηλικίας 50–80 ετών) συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη (Clinical Trial Identifier: ISRCTN91125056). Μετεγχειρητικά, στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε μόνο η καθιερωμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Στις δύο ερευνητικές ομάδες εφαρμόστηκε επί πλέον ένα πρωτόκολλο CPM 6 ημερών: στη μια ομάδα (CPM-30), η CPM συνεδρία εκτελούνταν 30 min δύο φορές ημερησίως, ενώ στη δεύτερη ομάδα (CPM-60) 60 min δύο φορές την ημέρα. Το εύρος της ενεργητικής κάμψης και έκτασης του γόνατος καταγράφηκε προεγχειρητικά, μετά την παρέμβαση (1η μετεγχειρητική εβδομάδα), και επαναληπτικά την 4η μετεγχειρητική εβδομάδα. Τα επίπεδα του μετεγχειρητικού πόνου αξιολογήθηκαν τη 2η και την 8η μετεγχειρητική ημέρα, με την κλίμακα πόνου Visual Analogue Scale (VAS).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Την 1η μετεγχειρητική εβδομάδα, μόνο η ομάδα CPM-60 εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στο εύρος της ενεργητικής κάμψης κατά 7,55o (p=0,029), σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στην επαναληπτική μέτρηση (4η μετεγχειρητική εβδομάδα), το εύρος της ενεργητικής κάμψης και των δύο ερευνητικών ομάδων ήταν περισσότερο [CPM-30 κατά 5,42° (p=0,011) και CMP-60 κατά 13,38° (p<0,001)] συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ συγκριτικά με την ομάδα CPM-30, η ομάδα CPM-60 είχε κατά 7,96° μεγαλύτερη ενεργητική κάμψη (p<0,001). Στην ενεργητική έκταση του γόνατος και στα επίπεδα του μετεγχειρητικού πόνου δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3 ομάδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά από ΟΑΓ, η εφαρμογή CPM για 60 min δύο φορές ημερησίως, σε συνδυασμό με φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ενεργητική κάμψη του γόνατος χωρίς να επηρεάσει την ενεργητική έκταση, καθώς και τα επίπεδα του μετεγχειρητικού πόνου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ολική αρθροπλαστική γόνατος, Πόνος, Συνεχής παθητική κίνηση, Τροχιά κίνησης, Φυσικοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής