Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 335-340

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος ταξινόμησης ικανότητας χειρισμού αντικειμένων
σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Β.Χ. Σκουτέλης,1,2 Μ. Παξιμαδάκη,2 Α. Φλώκου,2 Ε. Καλαμβόκη,3 Σ. Βρεττός,4 Ζ. Δημητριάδης 5
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
2Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω,
3Κέντρο Φυσικοθεραπείας για Παιδιά «Παιδοκίνηση», Αργυρούπολη,
4Κέντρο Φυσικοθεραπείας για Παιδιά «Ειδική Νευροψυχοκινητική Αγωγή», Χαλάνδρι,
5Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

ΣΚΟΠΟΣ Η διαπολιτισμική διασκευή και ο έλεγχος αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής του συστήματος ταξινόμησης της ικανότητας χειρισμού αντικειμένων (MACS) σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η ελληνική μετάφραση βάσει διεθνών κατευθυντήριων γραμμών. Σε δεύτερη φάση εξετάστηκε η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, η αξιοπιστία μεταξύ γονέων και θεραπευτών (συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης [ICC]), καθώς και η συσχέτιση μεταξύ της ελληνικής εκδοχής του MACS και του συστήματος ταξινόμησης αδρής κινητικής λειτουργίας (GMFCS) (συντελεστής συσχέτισης του Spearman [rs]) σε ένα δείγμα 66 παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 4–18 ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μεταφραστική διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως κάποια δυσκολία. Διαπιστώθηκε άριστη αξιοπιστία στον επαναληπτικό έλεγχο βαθμολογιών της ελληνικής εκδοχής του MACS τόσο από τους θεραπευτές (ICC=0,991, p<0,0001), όσο και από τους γονείς (ICC=0,97, p<0,0001). Η αξιοπιστία μεταξύ γονέων και θεραπευτών ήταν, επίσης, άριστη (ICC=0,92, p<0,0001). Καταδείχθηκε, ακόμα, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ελληνικής εκδοχής του MACS και του GMFCS (rs=0,65–0,66, p<0,0001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H ελληνική εκδοχή του MACS καταδεικνύεται εξαιρετικά αξιόπιστη και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί με βεβαιότητα στην καθημερινή κλινική πρακτική από θεραπευτές και γονείς για την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στον ελληνικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Διαπολιτισμική μετάφραση, Εγκεφαλική παράλυση, Σύστημα ταξινόμησης ικανότητας χειρισμού αντικειμένων, Συσχέτιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής