Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 267-272

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η σεξουαλική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο

Γ. Καδιγιαννόπουλος,1 Μ. Καραβίδα,2 Ε. Γαλανοπούλου,3 Α. Γαλανόπουλος4
1Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
2Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα
4Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Έγινε έρευνα με σκοπό να διερευνηθεί αν υλοποιούνται προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ποιες ειδικότητες των εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν να τα υλοποιήσουν. Με κριτήριο τον τίτλο πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Α΄ Αθήνας και στις περιφερειακές ενότητες του Ηρακλείου Κρήτης, της Κοζάνης και του Έβρου για τα σχολικά έτη 2012–2019. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι αποτελούν τις μεγαλύτερες στις εκπαιδευτικές τους περιφέρειες, καθώς σε αυτές φοιτά το 27,9% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και εργάζεται το 38,33% του συνόλου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική. Από τη στατιστική ανάλυση, η οποία διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 24.0, προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας που ασχολούνται με τη σεξουαλική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο είναι αρκετά περιορισμένα σε αριθμό και υλοποιούνται κατά κανόνα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν άμεση επιστημονική σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Λέξεις ευρετηρίου: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ελλάδα, Σεξουαλική αγωγή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής