Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 227-236

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προγνωστικοί παράγοντες ποιότητας ζωής στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου
Η συμβολή της πνευματικότητας

E. Φραδέλος
Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο εντοπισμός προγνωστικών παραγόντων της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και η διερεύνηση της συμβολής της πνευματικότητας στην ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 367 νεφροπαθείς υποβαλλόμενοι σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Η συλλογή των δεδομένων επιτεύχθηκε με τη συμπλήρωση των εξής εργαλείων: (α) Ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου καταγραφής δημογραφικών, κοινωνικών και κλινικών χαρακτηριστικών, (β) της κλίμακας "Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12)" για την αξιολόγηση της πνευματικότητας και (γ) της κλίμακας "Missoula-VITAS Quality of Life Index-15 (MVQOLI-15)" για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20.0, εφαρμόζοντας τις μεθόδους της περιγραφικής (descriptive) και της επαγωγικής (inferential) στατιστικής. Σε όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν τα επίπεδα σημαντικότητας ήταν αμφίπλευρα και το αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο 5%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος διαμονής και οι συννοσηρότητες επιδρούν σε αρκετές διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Οι διαστάσεις της πνευματικότητας «νόημα», «γαλήνη» και η συνολική πνευματικότητα παρουσίασαν ισχυρές συσχετίσεις με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής (p<0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για πολλά άτομα η θρησκεία και η πνευματικότητα αποτελούν κεντρικούς άξονες στη ζωή τους, ενώ παρέχουν μια πληθώρα στρατηγικών αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή στην ασθένεια και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Πνευματικότητα, Ποιότητα ζωής, Προγνωστικοί παράγοντες, Χρόνια νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής