Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 200-208

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο

Θ. Παπάς,1 Δ. Μάρας,1 Π. Γαλάνης,2 Μ. Καντζανού3
1Αγγειοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα
2Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ποιότητας ζωής και των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μια συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 124 ασθενείς με χρόνια περιφερική αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων που νοσηλεύτηκαν σε γενικό δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής πραγματοποιήθηκε με το ερωτηματολόγιο SF-36. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2019. Η εξουδετέρωση των συγχυτών πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή πολυμεταβλητών μοντέλων παλινδρόμησης. Η ανάλυση των δεδομένων διεξήχθη με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) IBM Statistics, έκδοση 21.0 και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ποιότητα ζωής των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο ήταν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Η καλύτερη κλινική κατάσταση της υγείας των ασθενών σχετιζόταν με καλύτερη σωματική λειτουργικότητα, καλύτερο σωματικό ρόλο, λιγότερο σωματικό πόνο, καλύτερη γενική υγεία, μεγαλύτερη ζωτικότητα, καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα, καλύτερο συναισθηματικό ρόλο, καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία. Η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου σχετιζόταν με καλύτερη σωματική λειτουργικότητα, λιγότερο σωματικό πόνο και καλύτερη γενική και σωματική υγεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η περιφερική αρτηριακή νόσος των κάτω άκρων μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών τόσο ως προς τη σωματική όσο και ως προς την ψυχική υγεία. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά κριτήρια της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερη λήψη κλινικών αποφάσεων, βελτιώνοντας έτσι τις εκβάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρωτιδική νόσος, Περιφερική αρτηριακή νόσος, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής