Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 191-199

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι στάσεις των ειδικών αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό
σχετικά με την υποβοηθούμενη εξωσωματική γονιμοποίηση στην Κύπρο

Κ. Ανδρέου,1 Π. Ιωάννου,2 Ο. Κωνσταντακοπούλου,3 Δ. Καϊτελίδου,3 Π. Γαλάνης,3 Γ. Χαραλάμπους4,5
1Ογκολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός, Κύπρος,
2Παιδιατρική Αναπνευστική Κλινική, Νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III», Λευκωσία, Κύπρος,
3Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
4Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα,
5Σχολή Επιστημών Υγείας, Frederick University, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Κυπρίων ειδικών στον ιατρικό τουρισμό αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και τις αντίστοιχες δραστηριότητες marketing.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2018. Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 50 ειδικούς στον ιατρικό τουρισμό, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε έπειτα από συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και μια ποιοτική μελέτη με 10 ειδικούς, πραγματοποιώντας ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ειδικών ήταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι εξής: (α) Τα χαρακτηριστικά των ιατρικών τουριστών που αναζητούν υπηρεσίες υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Κύπρο, (β) οι αιτίες επιλογής της Κύπρου για τη διενέργεια της υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης, (γ) οι στάσεις των ειδικών αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό σχετικά με την υποβοηθούμενη εξωσωματική γονιμοποίηση και (δ) οι στάσεις των ειδικών αναφορικά με το marketing στον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό σχετικά με την υποβοηθούμενη εξωσωματική γονιμοποίηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 47,2 έτη, ενώ ο μέσος αριθμός ετών προϋπηρεσίας ήταν τα 13,2 έτη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες (62%), είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα (58%) και εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα (78%). Τα ιδιαίτερα κοινωνικά, δημογραφικά, οικονομικά χαρακτηριστικά των ιατρικών τουριστών που αναζητούν υπηρεσίες υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Κύπρο ήταν τα εξής: Ζευγάρια μέσου ή ανώτερου οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου, ζευγάρια ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, θρησκευτικοί λόγοι και νεαρά ζευγάρια. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι ιατρικοί τουρίστες επιλέγουν την Κύπρο για υπηρεσίες υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης ήταν οι εξής: Η διαρκής βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας και ασφάλειας, το χαμηλό κόστος, η προσφορά υπηρεσιών υψηλής επιστημονικής γνώσης, το κλίμα, η γεωγραφική θέση και η πολιτική σταθερότητα. Η αυξημένη θετική στάση απέναντι στον ιατρικό τουρισμό και στον τουρισμό σχετικά με την υποβοηθούμενη εξωσωματική γονιμοποίηση σχετιζόταν με αυξημένη θετική στάση και απέναντι στις αντίστοιχες υπηρεσίες marketing.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι πάροχοι υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο πρέπει να λάβουν και την αντίστοιχη πιστοποίηση στις εν λόγω υπηρεσίες, ενώ είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Κύπρος πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης, προσφέροντας παράλληλα εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιατρικών τουριστών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρικός τουρισμός, Κύπρος, Στάσεις, Τουρισμός υποβοηθούμενης εξωσωματικής γονιμοποίησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής