Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 643-649

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση του άρρενος φύλου του εμβρύου στο ποσοστό καισαρικής τομής
σε Ελληνίδες που υποβλήθηκαν σε πρόκληση τοκετού

Α. Αντωνάκου,1 Μ. Σούμα,1 Ε. Τσουρλού,1 Δ. Παπουτσής2
1Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη,
2Department of Obstetrics and Gynecology, Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust, Telford, Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου του εμβρύου στον τρόπο τοκετού σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε πρόκληση τοκετού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έλαβε χώρα συλλογή δεδομένων με αναδρομικό τρόπο για γυναίκες με πρόκληση τοκετού κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα δεδομένα του τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών. Πραγματοποιήθηκε πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης, με σκοπό να καθοριστεί κατά πόσο το φύλο του εμβρύου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καισαρική τομή μετά από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα αποτελούνταν από 359 γυναίκες με μέση ηλικία 30,0±5,4 έτη. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν ίδια μεταξύ γυναικών που γέννησαν άρρενα και θήλεα νεογνά. Το βάρος γέννησης ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε άρρενα νεογνά σε σύγκριση με θήλεα νεογνά. Το ποσοστό καισαρικής τομής ήταν σημαντικά υψηλότερο σε γυναίκες με άρρενα νεογνά σε σύγκριση με γυναίκες με θήλεα νεογνά (39,4% έναντι 25,5%). Η πολλαπλή ανάλυση έδειξε ότι το άρρεν φύλο στα έμβρυα οδηγούσε σε διπλάσιο κίνδυνο καισαρικής τομής (odds ratio=2,04, 95% CI: 1,11–3,76, p=0,022).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη μελέτη φάνηκε ότι το άρρεν φύλο αποτελεί παράγοντα κινδύνου ο οποίος μπορεί να επιδρά στον τρόπο τοκετού σε γυναίκες με πρόκληση τοκετού. Το εν λόγω φαινόμενο που σχετίζεται με το φύλο του εμβρύου παραμένει ακόμη και μετά από προσαρμογή για το βάρος γέννησης, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχουν παράγοντες άλλοι εκτός του βάρους γέννησης που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο.

Λέξεις ευρετηρίου: Άρρεν, Βάρος γέννησης, Καισαρική τομή, Πρόκληση τοκετού, Φύλο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής