Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 635-642

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση των αναγκών του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας του Αιγάλεω
μέσω της ικανοποίησης των ασθενών και του προσωπικού

Σ. Σαραντίδου, Σ. Μελά, Α. Πιτσιλλίδης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση των οργανωτικών, διοικητικών και χρηματοδοτικών αναγκών του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας (ΠΕΔΥ) του Αιγάλεω, μέσω της μέτρησης ικανοποίησης των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και του διοικητικού προσωπικού της μονάδας, καθώς και η συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες και τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να αναδειχθούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στη μονάδα υγείας (ΜΥ) του ΠΕΔΥ Αιγάλεω Αττικής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα απαρτιζόταν από δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος συλλέχθηκαν 35 ερωτηματολόγια από τους επαγγελματίες υγείας και το διοικητικό προσωπικό της ΜΥ του ΠΕΔΥ Αιγάλεω, ενώ στο δεύτερο σκέλος συλλέχθηκαν 100 ερωτηματολόγια από τους ασθενείς-χρήστες. Η συλλογή δεδομένων έλαβε χώρα από 1.12.2016–15.12.2016. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης για τους επαγγελματίες υγείας ήταν 5,51/10 (4,80/10 για τους ιατρούς, 5,50/10 για τους νοσηλευτές, 5,50/10 για το διοικητικό προσωπικό και 5,25/10 για το παραϊατρικό προσωπικό), ενώ ο μέσος βαθμός ικανοποίησης για τους ασθενείς-χρήστες ήταν 5,64/10.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο μέσος βαθμός ικανοποίησης ήταν μέτριος. Στη βελτίωση των παροχών και επομένως και στη βελτίωση της ικανοποίησης μπορεί να συμβάλλουν η οργάνωση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) σε δήμους-κοινότητες, η ενσωμάτωση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού, η αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των μονάδων, αλλά και η δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Τα παραπάνω θεωρούνται ως οι κυριότεροι στόχοι για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, αλλά και την παραγωγικότητα ενός αξιοπρεπούς συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο κατ' αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Η οργάνωση του συστήματος ΠΦΥ σε τοπικό επίπεδο αναφέρεται στην Εθνική Στρατηγική Υγείας 2014–2020, όπου η συγκεκριμένη στρατηγική ξεκίνησε να υλοποιείται αρχές του 2018 με την ανάπτυξη 120 τοπικών μονάδων υγείας μέχρι το τέλος του έτους.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκτίμηση αναγκών, Ικανοποίηση ασθενών, Ικανοποίηση εργαζομένων, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής