Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 623-634

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς ως εργαλείο διασφάλισης ποιότητας
σε τμήματα αξονικών τομογράφων ελληνικών νοσοκομείων

Μ. Δούση,1,2 Α. Βαρακλιώτη,2,3 Μ. Μαλλιαρού,2,4 Π. Σαράφης2,5
1Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο «Ελπίς», Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
3Κέντρο Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
4Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
5Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των τμημάτων αξονικής τομογραφίας (computed tomography, CT) σε νοσοκομεία της Αττικής, με βάση τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς (ΔΕΑ), για τις τρεις πιο συχνές εξετάσεις ρουτίνας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν 7 συμμετέχοντα δημόσια νοσοκομεία (4 γενικά νοσοκομεία, 2 ογκολογικά και ένα πανεπιστημιακό), τα οποία αριθμούσαν 3.855 κλίνες και είχαν πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους που κυμαίνονταν από 2–128 τομές. Για κάθε τύπο εξέτασης αξονικού τομογράφου εγκεφάλου, θώρακα και άνω και κάτω κοιλίας εξετάστηκαν δεδομένα των δεικτών CTDI vol και DLP από 20 τυπικούς ασθενείς. Η μελέτη διεξήχθη σε επτά διαφορετικά τμήματα CT και συνολικά συλλέχθηκαν δεδομένα από 420 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εξέταση της άνω και κάτω κοιλίας είχε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης μέσης δόσης, 312% στον δείκτη CTDIvol και 296% στον δείκτη DLP. Η εξέταση στον θώρακα καταγράφηκε με διαφορά 163% για τον δείκτη CTDIvol και 166% για τον δείκτη DLP, ενώ η εξέταση κεφαλής ήταν τελευταία, με διαφορά 127% για τον δείκτη CTDIvol και 157% για τον δείκτη DLP. Ο υπολογισμός του 75ου εκατοστημορίου δείχνει ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εξετάσεις CT ήταν εντός των τιμών ΔΕΑ. Ωστόσο, υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και στον ίδιο τύπο αξονικού τομογράφου (128 τομών), ειδικά στις εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας και εγκεφάλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση αυτά τα ΔΕΑ για τις τρεις συνηθέστερες εξετάσεις CT, οι μεταβολές δόσης μεταξύ διαφορετικών τμημάτων υποδηλώνουν μεγάλες δυνατότητες βελτιστοποίησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοβολία, Βελτιστοποίηση, Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς, Διασφάλιση ποιότητας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής