Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2019, 485-493

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός κατάθλιψης και σχετιζόμενοι παράγοντες σε νοσηλευόμενους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Γ. Μίχας,1 Κ. Γρηγορίου,1 Θ. Θωμόπουλος,1 Ι. Ζάρδα,2 Α. Τρίκας1
1Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Αθήνα,
2Τμήμα Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

ΣΚΟΠΟΣ Εκτίμηση του επιπολασμού της κατάθλιψης και καταγραφή των σχετιζόμενων με αυτή παραγόντων σε νοσηλευόμενους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο υγείας ασθενών-9 (ΡΗQ-9).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα μελέτης περιλάμβανε 152 ασθενείς με ΚΑ που νοσηλεύτηκαν στην καρδιολογική κλινική ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου στην Αθήνα, σε διάστημα ενός έτους. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από τρία μέρη: τα κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων και την κλίμακα PHQ-9.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο επιπολασμός μείζονος κατάθλιψης (PHQ-9 score ≥10) ήταν 34,2%. Μεταξύ των εξετασθέντων παραγόντων, η χειρότερη γενική κατάσταση υγείας (p<0,001) και η κλάση κατά NYHA (p<0,001) συσχετίστηκαν με την παρουσία μείζονος κατάθλιψης. Η ηλικία (p=0,015) συσχετίστηκε επίσης με μείζονα κατάθλιψη, ενώ οι νεότεροι (ηλικίας <60 ετών) αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι (≥80 ετών) ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρότερου βαθμού καταθλιπτικά συμπτώματα. Η διάρκεια ύπνου (p=0,028) παρομοίως συσχετίστηκε με παρουσία μείζονος κατάθλιψης, με τους ασθενείς που κοιμούνταν <6 ώρες και >8 ώρες να εμφανίζουν σοβαρότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Το στατιστικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης που εφαρμόστηκε ανέδειξε ότι η χειρότερη γενική κατάσταση υγείας, η κλάση κατά NYHA και η ηλικία είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την παρουσία μείζονος κατάθλιψης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική ιατρική κοινότητα πρέπει να λάβει μέτρα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση της κατάθλιψης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με ΚΑ, ο επιπολασμός της οποίας είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αυτόν τον πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρδιακή ανεπάρκεια, Κατάθλιψη, Νοσηλευόμενοι ασθενείς, PHQ-9.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής