Τελ. ενημέρωση:

   27-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 237-244

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην κατάσταση της υγείας ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν κατ' οίκον φροντίδα

Χ. Κλεισιάρης,1 Ι. Παπαθανασίου,2 Κ. Τσάρας,2 Ε. Ανδρουλάκης,3 Λ. Κουρκούτα,4 Ε. Φραδέλος,5 Σ. Ζυγά5
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Λάρισα,
3Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα,
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης «Αλεξάνδρειο», Θεσσαλονίκη,
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Εκτίμηση της επίδρασης των συννοσηροτήτων στη γενική κατάσταση της υγείας ως προληπτική πρακτική στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη σε εγγεγραμμένα μέλη προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας «βοήθεια στο σπίτι», ηλικίας >65 ετών. Η κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων εκτιμήθηκε με το εργαλείο διαλογής «Υγειόμετρο», το οποίο αποτελείται από 115 ερωτήσεις ταξινομημένες σε οκτώ «διαστάσεις υγείας», όπως κοινωνική υγεία, ψυχική και σωματική υγεία, συνήθειες, φάρμακα, αντιλήψεις για την υγεία και χρήση υπηρεσιών υγείας, κληρονομικότητα και βιοχημικές εξετάσεις. Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε πεντάβαθμη αναλογική κλίμακα τιμών μεταξύ -2 έως +2. Θετικές τιμές υποδηλώνουν καλύτερη κατάσταση υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελετήθηκαν 120 άτομα (80% γυναίκες), μέσης ηλικίας 82±7,4 ετών. Η κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων αναφέρθηκε γενικότερα ως «πολύ καλή», παρ' όλο που το 16,6% έπασχε από ψυχικές διαταραχές, 40,8% από διαβήτη, 45,8% από υπέρταση και 33,3% από καρδιαγγειακές παθήσεις. Η συνολική κατάσταση της υγείας δεν διέφερε σημαντικά ως προς το φύλο (άνδρες 50,8 έναντι 55,2 των γυναικών, p=0,585). Όμως, οι άνδρες ανέφεραν σημαντικά υψηλότερες τιμές «κοινωνικής» υγείας (6,3 έναντι 3,3, p=0,042) και «οικογενειακής» υγείας (10,3 έναντι 7,2, p=0,006) σε σύγκριση με τι γυναίκες. Η γραμμική παλινδρόμηση αποκάλυψε ότι η συνολική κατάσταση της υγείας επηρεάζεται αρνητικά κυρίως από την παρουσία των χρόνιων νοσημάτων, των ψυχικών διαταραχών, των συμπτωμάτων του αναπνευστικού και των αισθητηριακών δυσλειτουργιών, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και το κάπνισμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι πολλαπλές καταστάσεις επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων και επομένως οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα αυτών των ατόμων θα πρέπει να προβαίνουν σε αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας πριν από τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ευεξία, Κατάσταση υγείας, Ποιότητα ζωής, Χρόνιες παθήσεις, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής