Τελ. ενημέρωση:

   27-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 230-236

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής και συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς

Α. Καραγιάννης,1 B. Κατσάρη,2 Π. Σαράφης,3 Α. Βαρακλιώτη,4 Δ. Νιάκας,1,5 Φ.Ρ. Δομάγερ4
1«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
2Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
4Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
5Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση και η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 65 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς την τελευταία 15ετία. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο επισκόπηση υγείας SF-36 και η κλίμακα Morisky Medication Adherence Scale (MMAS), αντίστοιχα. Για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους 65 ασθενείς οι 53 (81,5%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 48,2±13,11 έτη. Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας SF-36 ήταν 67±8. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των οκτώ κλιμάκων του SF-36 και της ηλικίας, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης και του μορφωτικού επιπέδου (όλες οι τιμές p>0,05). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 66,1% (n=43) παρουσίαζε υψηλού βαθμού συμμόρφωση. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της βαθμολογίας στο MMAS και των οκτώ κλιμάκων ή της συνολικής βαθμολογίας του SF-36.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ανέφεραν ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλού βαθμού συμμόρφωση με τη φαρμακευτική τους αγωγή. Η περαιτέρω διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από μεταμόσχευση καρδιάς και η κατανόηση των σχέσεων που προκύπτουν με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην καλύτερη υποστήριξή τους μετά τη μεταμόσχευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Μεταμόσχευση καρδιάς, Ποιότητα ζωής, Συμμόρφωση ασθενών, Φαρμακευτική αγωγή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής