Τελ. ενημέρωση:

   26-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 218-229

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση του προσανατολισμού δεσμού των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
στις στάσεις τους για την ψυχική ασθένεια και στην εργασιακή τους ικανοποίηση

Ε. Παπακώστα-Γάκη,1 Α. Τσούνης,1 Κ. Καφέτσιος2
1Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ, Δήμος Θεσσαλονίκης – ΟΚΑΝΑ, Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της επίδρασης του τύπου δεσμού των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στις στάσεις τους απέναντι στον ψυχικά ασθενή, στην κοινωνική απόσταση που διατηρούν από αυτόν και στην εργασιακή τους ικανοποίηση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα περιλάμβανε 323 επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονταν σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγείας, δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ψυχικής υγείας και δομές πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Το ερωτηματολόγιο γνώμης για την ψυχική ασθένεια, οι κλίμακες κοινωνικής απόστασης, αναφοράς βαθμού εξοικείωσης και συνολικής εργασιακής ικανοποίησης, καθώς και το ερωτηματολόγιο σχέσεων. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε παραμετρικές και μη παραμετρικές μεθόδους ελέγχου, καθώς και πολλαπλή παλινδρόμηση και διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (IBM SPSS Statistics), έκδοση 20.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι στάσεις των επαγγελματιών επηρεάστηκαν από τον προσανατολισμό δεσμού. Τόσο οι επαγγελματίες με προσανατολισμό δεσμού αποφυγής, όσο και με δεσμό εμμονής φάνηκε να στιγματίζουν περισσότερο τους ψυχικά πάσχοντες και να προτείνουν την ενίσχυση περιοριστικών μέτρων. Η εργασιακή ικανοποίηση φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά με τον τύπο αποφυγής και τον τύπο εμμονής. Όσο πιο ικανοποιημένοι ήταν οι επαγγελματίες από την εργασία τους, τόσο περισσότερο φάνηκε να στιγματίζουν τους ψυχικά ασθενείς και να συμφωνούν με τη λήψη περιοριστικών μέτρων. Παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις ειδικότητες, με τους νοσηλευτές να εμφανίζουν υψηλότερη κοινωνική απόσταση από τους ψυχικά πάσχοντες και χαμηλότερο βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους επαγγελματίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη των ενεργών μοντέλων δεσμού στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορεί να φωτίσει τους μηχανισμούς συγκρότησης και αναπαραγωγής των αρνητικών στάσεων και των στερεότυπων αντιλήψεών τους. Ο εντοπισμός των συγκεκριμένων μηχανισμών θα μπορούσε στη συνέχεια να συνδράμει στην ανάπτυξη παρεμβάσεων, με στόχο τη μεταβολή των στερεοτύπων των επαγγελματιών σχετικά με την ψυχική ασθένεια.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Εργασιακή ικανοποίηση, Θεωρία δεσμού, Ψυχική ασθένεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής