Τελ. ενημέρωση:

   27-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 212-217

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής κλίμακας κουλτούρας και κλίματος
για την αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας των μαιών

B. Βιβιλάκη,1 X. Αθανασιάδου,1 E. Ζεμπερλίγκου,1 M. Σταματοπούλου,2 P. Springer,3 Π. Πρεζεράκος2
1Τμήμα Μαιευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα,
2Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη,
3St Luke's Health System, Kansas City, MO, ΗΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας Culture/Climate Assessment (CCAS), που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της επικοινωνίας, της υποστήριξης των αποφάσεων, του επιπέδου σύγκρουσης, της ομαδικής εργασίας, της γενικής ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και του προσωπικού επιπέδου άγχους, αντιληπτού επιπέδου αλλαγών και γενικού επιπέδου ηθικής εντός του οργανισμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα συγχρονική μελέτη εκπονήθηκε στα δύο μεγάλα μαιευτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Μετά τη διπλή αντίστροφη μετάφραση του ερωτηματολογίου διεξήχθη πιλοτική μελέτη σε ένα μικρό τυχαίο δείγμα μαιών. Κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων (Μάιος 2013 έως και Φεβρουάριο 2014) προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη όλες οι μαίες οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια για συμμετοχή σε αυτή. Από τις 123 μαίες, που πληρούσαν τα τεθέντα κριτήρια, 23 αρνήθηκαν να συμμετάσχουν (βαθμός ανταπόκρισης: 81,3%). Οι συντελεστές Cronbach's alpha και Guttman split-half υπολογίστηκαν για την εκτίμηση της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας. Διεξήχθη διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση προκειμένου να ελεγχθεί η δομική εγκυρότητα της κλίμακας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση ανέδειξε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κλίμακας και αποκάλυψε επτά ορθογώνιους παράγοντες. Το μοντέλο των επτά παραγόντων πρόσφερε πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα μας, όπως αξιολογήθηκε από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Οι τιμές των συντελεστών Cronbach's alpha και Guttmann ήταν 0,878 και 0,757, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική μετάφραση της κλίμακας έχει αποδεκτή αξιοπιστία και εγκυρότητα για την αξιολόγηση της οργανωσιακής κουλτούρας και του κλίματος στο εργασιακό περιβάλλον του μαιευτικού προσωπικού. Η κλίμακα επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν τις συνθήκες εργασίας και επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία των μαιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, Κλίμακα αξιολόγησης κουλτούρας/κλίματος, Μαίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής