Τελ. ενημέρωση:

   26-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 202-211

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στάσεις μελών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τους Ρομά στην Ελλάδα

Χ. Ασημόπουλος,1 Σ. Μαρτινάκη,1,2 Ε. Κοντογιάννη,1 Δ. Κομπότη,1 Α. Παχή,1,3 Π. Τζανετή3
1Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», Ελευσίνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των στάσεων των μελών του προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου και ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου προς τους Ρομά, σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και τα κοινωνικο-δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών δεδομένων αποτελούμενο από 10 ερωτήσεις και ένα ερωτηματολόγιο στάσεων προς τους Ρομά, βασισμένο στο Prejudice Toward Immigrants Questionnaire, αποτελούμενο από 43 στοιχεία, το οποίο διερευνά τους παράγοντες των «στάσεων», των «συμβολικών φόβων», του «δια-ομαδικού άγχους» και των «αρνητικών στερεότυπων». Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 289 μέλη προσωπικού (επαγγελματίες υγείας και διοικητικό προσωπικό) δύο νοσοκομείων της Αττικής, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν ειδικότερα 217 μέλη προσωπικού του γενικού νοσοκομείου και 72 μέλη προσωπικού του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων του συνόλου του δείγματος στις «στάσεις» ήταν 5,49 (τυπική απόκλιση [ΤΑ]=1,85), στους «συμβολικούς φόβους» ήταν 7,13 (ΤΑ=1,70), στο «δια-ομαδικό άγχος» 6,28 (ΤΑ=2,11) και στα «αρνητικά στερεότυπα» 6,73 (ΤΑ=1,810). Τα μέλη του προσωπικού του γενικού νοσοκομείου είχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες στους παράγοντες των στάσεων, των συμβολικών φόβων, του δια-ομαδικού άγχους και των στερεότυπων σε σύγκριση με τα μέλη του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Οι συμμετέχοντες που διέμεναν σε δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπου σημειώνεται μεγαλύτερη παρουσία Ρομά στη σύνθεση του τοπικού πληθυσμού σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Αττικής, είχαν σημαντικά περισσότερους συμβολικούς φόβους, περισσότερο δια-ομαδικό άγχος και περισσότερα αρνητικά στερεότυπα. Οι έγγαμοι είχαν σημαντικά περισσότερο δια-ομαδικό άγχος, ενώ καταγράφηκε ότι όσο αυξανόταν το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο μειωνόταν το δια-ομαδικό άγχος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα έδειξε ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των μελών του προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας, παρά τους κώδικες της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, έχει και διατηρεί προκαταλήψεις και στερεότυπα για τους Ρομά, που αναμένεται να έχουν αρνητική επιρροή στον τρόπο αντιμετώπισής τους κατά την πρόσβαση σε αναγκαίες για αυτούς υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων παρεμβάσεων μείωσης της αίσθησης απειλής και αλλαγής των αρνητικών στάσεων των επαγγελματιών των υπηρεσιών υγείας προς τους Ρομά, με έμφαση σε παρεμβάσεις πολυπολιτισμικής προσέγγισης και υιοθέτησης πολυπολιτισμικών πολιτικών στον τομέα των υπηρεσιών υγείας που συνεπάγονται την αποδοχή της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών, καθώς και τη μείωση του αισθήματος απειλής από τους «ξένους».

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλάδα, Επαγγελματίες υγείας, Πρoκαταλήψεις, Ρομά, Στάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής