Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 88-95

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη και εγκυρότητα ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Α. Γούλα, Δ. Λατσού, Χ. Νάτσης, Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, Γ. Πιερράκος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H ανάπτυξη και η εγκυρότητα ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για την καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Η μελέτη έλαβε χώρα σε 7 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Το δείγμα αποτέλεσαν 454 ασθενείς-χρήστες. Ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και το ιεραρχικό μοντέλο ικανοποίησης και περιέχει 32 κλειστές ερωτήσεις, με τις απαντήσεις να είναι με τη μορφή πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν εφαρμόζοντας την επιβεβαιωτική και διερευνητική ανάλυση παραγόντων, τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach's alpha και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η επιβεβαιωτική ανάλυση απέδειξε ότι υπάρχει πολύ καλή προσαρμογή του μοντέλου. Επίσης, η ανάλυση παραγόντων κατέδειξε τέσσερις παράγοντες: την ικανοποίηση από την ιατρική φροντίδα, την ικανοποίηση από τη νοσηλευτική φροντίδα, την ικανοποίηση από τις διοικητικές υπηρεσίες και την ικανοποίηση από τις εγκαταστάσεις των εξωτερικών ιατρείων. Ο δείκτης αξιοπιστίας απέδειξε ότι το ερωτηματολόγιο είναι πολύ αξιόπιστο (0,964), καθώς και οι τέσσερις παράγοντες αυτού, με εύρος 0,962–0,926. Επιπρόσθετα, όλοι οι παράγοντες είχαν μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταγράφηκε ότι οι ασθενείς είχαν μέτριες ή καλές εντυπώσεις από τις υπηρεσίες της ΠΦΥ. Η υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε στην ικανοποίηση από την ιατρική φροντίδα (3,82) και η χαμηλότερη στις διοικητικές υπηρεσίες (3,27).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα απέδειξαν ότι το ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Φαίνεται να είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης της ΠΦΥ στην Ελλάδα. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας και τη μεγιστοποίηση της διαχείρισης των κλινικών μονάδων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάπτυξη, Εγκυρότητα, Ερωτηματολόγιο, Ικανοποίηση ασθενών, Πρωτοβάθμια φροντίδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής