Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2018, 27-35

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Aυτοκτονικότητα και οικονομική ύφεση: διεθνή και Ελληνικά δεδομένα

Μ. Οικονόμου,1,2 Θ. Παπασλάνης,1 Μ. Χαρίτση,2 Ε. Διέτη,2 Κ. Σουλιώτης3
1Α' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα,
2Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Αθήνα,
3Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Η σύνδεση της αυτοκτονικότητας με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες τεκμηριώνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς οι δυσμενείς οικονομικές μεταβολές παγκοσμίως φαίνεται να έχουν μεγεθύνει τον κίνδυνο για τα ευάλωτα άτομα. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση συγκεντρώνει τα διεθνή δεδομένα για τη σχέση της αυτοκτονικότητας με τις οικονομικές υφέσεις και τις κοινωνικοικονομικές συνθήκες που αναδεικνύονται ως σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο της ανεργίας και των εργασιακών συνθηκών που διαμορφώνει η παγκόσμια οικονομική ύφεση, καθώς και στην επίδρασή τους στην ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια της ραγδαίας οικονομικής υποβάθμισης, σειρά μελετών που καταγράφουν την πορεία της αυτοκτονικότητας αποτυπώνουν σημαντική αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών, σχετιζόμενη με μεταβολές σε κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, και επισημαίνουν την ανεξάρτητη από τον ρόλο της ψυχοπαθολογίας επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην αυτοκτονικότητα. Ο αυξανόμενος όγκος της σύγχρονης βιβλιογραφίας που εστιάζει σε ψυχοκοινωνικούς προσδιοριστές της ψυχικής υγείας θέτει προβληματισμούς αναφορικά με την παρατηρούμενη τάση μετατόπισης της ευαλωτότητας για αυτοκτονία, από το ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεργία, Αυτοκτονικότητα, Ελλάδα, Εργασιακές συνθήκες, Οικονομική ύφεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής