Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 791-801

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική ανάλυση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης
από την πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος υγείας

Ε. Δαλακάκη,1 Σ. Καρακόλιας,1 Α. Καστανιώτη,1,2 Ν. Πολύζος1
1Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Καλαμάτα

ΣΚΟΠΟΣ H ανάλυση των τάσεων ιατρικής συνταγογράφησης κατά ειδικότητα, γεωγραφική περιφέρεια και μείγματος φαρμακευτικών προϊόντων για τα έτη 2013–2015.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία συνταγών ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) που εκτελέστηκαν για τα έτη 2013–2015. Η ανάλυση διακρίθηκε σε ιατρική ειδικότητα, γεωγραφική περιφέρεια και κατηγορία φαρμάκων (off patent, on patent και γενόσημα).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική κατανάλωση φαρμάκων κυμάνθηκε σε περίπου 180 εκατομμύρια εμβαλάγια για το 2015 έναντι περίπου 199 εκατομμυρίων εμβαλαγίων για το 2013. Με βάση τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των συνταγών (μείωση κατά 6,8% το 2014 και 2,6% το 2015), με συνοδό πτώση της συνολικής δαπάνης κατά 11,8% και 3,2%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η συν-συμμετοχή των ασθενών αυξήθηκε κατά 8,1%, μεταξύ 2013 και 2014, ενώ το 2015 επανήλθε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2013. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση από τον ΕΟΠΥΥ για τα φαρμακευτικά προϊόντα μειώθηκαν σημαντικά το 2014 (περίπου 1,67 εκατομμύρια €) και το 2015, με μείωση κατά 20,65% σε σχέση με το 2013. Από την ανάλυση της κατανάλωσης φαρμάκων κατά γεωγραφική περιφέρεια, διαπιστώθηκε ότι η μέση αξία της κατά κεφαλή κατανάλωσης, κατά το 2015, κυμάνθηκε από 228,8–277 €, ενώ το 2014 κυμάνθηκε σε 197,2–244,6 €. Η ανάλυση της συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα κατέδειξε ότι >54% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης προήλθε από παθολόγους και γενικούς ιατρούς, για το 2015. Από την εξέταση της συχνότητας ιατρικής συνταγογράφησης γενοσήμων έναντι πρωτοτύπων φάνηκε ότι στο σύνολο της ποσότητας των φαρμάκων, το 22% ήταν πρωτότυπα (on patent), και αθροιστικά, τα off patent και τα γενόσημα αποτελούσαν το 78%, ενώ για το σύνολο της αξίας των φαρμάκων το 43,4% ήταν πρωτότυπα, όπως αναμενόταν. Τέλος, μελετώντας τη μέση συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ παρατηρήθηκε ότι το 2015 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 23,5% το 2013.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παραθέτει σημαντικά στοιχεία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενόσημα, ΕΟΠΥΥ, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Φαρμακευτική δαπάνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής