Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 778-783

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της σχέσης διοικητικών τεχνικών και εργασιακής ικανοποίησης ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία

Ι. Πασχαλίδου, Π. Μπογιατζίδης
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης (ΕΙ) ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και η επίδραση της εφαρμογής τεχνικών διοίκησης (management) σε αυτή, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη στις δύο δομές του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Πέλλας, στις νοσοκομειακές μονάδες (ΝΜ) Έδεσσας και Γιαννιτσών, και σε αυτή συμμετείχαν 241 εργαζόμενοι. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση του ερωτηματολογίου Job Satisfaction Survey (JSS) και η επεξεργασία τους διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 23. Μελετήθηκαν οι παράγοντες ικανοποίησης των εργαζομένων που αφορούσαν στη δυνατότητα εξέλιξής τους, στα χαρακτηριστικά της εργασίας, στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και στη διαφοροποίηση εκτιμήσεων μεταξύ δομών και ειδικοτήτων. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha και το μοντέλο ελέγχου αξιοπιστίας lambda του Guttman για τις 36 ερωτήσεις. Ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας Cronbach's alpha για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ανήλθε σε 0,84, ενώ το μοντέλο αξιοπιστίας lambda του Guttman ανέδειξε πολύ υψηλή αξιοπιστία (75–89%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική ΕΙ του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού του ΓΝ Πέλλας κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Οι συνολικοί αλλά και οι επί μέρους παράγοντές της δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά ΝΜ. Διαπιστώθηκε δυσαρέσκεια όσον αφορά στην αμοιβή, στην προαγωγή, στα προνόμια, στην ανταμοιβή και στις συνθήκες εργασίας, ενώ αναδείχθηκε ικανοποίηση όσον αφορά στη φύση εργασίας, στην επίβλεψη και στις συναδελφικές σχέσεις. Στον παράγοντα της επικοινωνίας και οι δύο κατηγορίες προσωπικού δήλωσαν ουδετερότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΕΙ επηρεάζεται από την αναγνώριση του έργου του κάθε εργαζόμενου και η προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για αύξησή της πρέπει να βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του ξεχωριστά. Η έλλειψη επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερη αξία έχουν τόσο τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη όσο και τα οικονομικά. Η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται –αλλά έμμεσα και στους ίδιους– αυξάνει την αποδοτικότητα και την υπευθυνότητά τους. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη εφαρμογής διοικητικών τεχνικών, προκειμένου να αυξηθεί η ΕΙ και να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων παροχής φροντίδας υγείας, είναι επιβεβλημένη.

Λέξεις ευρετηρίου: Εργασιακή ικανοποίηση, Ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, Παρακίνηση, Τεχνικές διοίκησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής