Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 765-777

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα φροντίδας ψυχικά πασχόντων
Η δυναμική της ομάδας ως συντελεστής της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας

Δ. Χαροκόπου,1 Μ. Σαρρής,2 Σ. Σούλης,2 Α. Γούλα,2 Β. Γκιόκα,3 Ι. Νικολαδός2
1Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, Αθήνα
2Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα
3Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εξέταση της δυναμικής της ομάδας ως κριτήριο αξιολόγησης στην παρακίνηση του επαγγελματία-λειτουργού ψυχικής υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ατομική συνέντευξη. Το δείγμα περιείχε στη σύνθεσή του το σύνολο των ειδικοτήτων του προσωπικού που εργαζόταν σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στον χώρο επιλεγμένου οικοτροφείου στην περιοχή της Βοιωτίας, την περίοδο Δεκεμβρίου 2016–Φεβρουαρίου 2017. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια μία έως μιάμιση ώρα η κάθε μία. Έλαβαν χώρα δύο κύκλοι συνεντεύξεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε ότι η δυναμική ομάδας μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που λειτουργεί ως μέσο θεραπείας για τους ασθενείς και, αντίστροφα, η ανατροφοδότηση από την ομαδική αλληλόδραση με τους ασθενείς γίνεται το κίνητρο και η ανταμοιβή του εργαζόμενου. Το προσωπικό των ενδιάμεσων δομών ασκεί σημαντικό ρόλο, όχι μόνο ως ειδικότητες, αλλά κυρίως ως θεραπευτές και φροντιστές, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του καθένα. Εκτιμάται ότι παράγονται υπηρεσίες ποιότητας που βασίζονται στο συνεχές της φροντίδας των ενοίκων. Η αξιοποίηση της Πολυκλαδικής Διεπιστημονικής Θεραπευτικής Ομάδας ως εργαλείο εργασίας βρίσκει πλήρη εφαρμογή στις ομάδες ενοίκων, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι ασθενείς να λειτουργούν με βελτιωμένες δεξιότητες προοδευτικής ένταξης στην κοινότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσα από την ομαδική εργασία φάνηκε ότι ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των ενοίκων στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ΨΚΑ). Η δυναμική της θεραπευτικής ομάδας ενισχύει την ικανοποίηση του προσωπικού, ως ειδικότητες και ως θεραπευτές. Οι λειτουργοί ψυχικής υγείας καθίστανται κύριοι συντελεστές διαμόρφωσης του παραγόμενου έργου στο περιβάλλον των δομών ΨΚΑ, λαμβάνοντας θετική ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα των ομάδων με τους ενοίκους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτελεσματικότητα, Θεραπευτική ομάδα, Θεραπευτική σχέση, Ποιότητα φροντίδας, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής