Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 686-697

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η επίδραση της κρίσης στην υγεία και στη φροντίδα υγείας των κατοίκων της Ελλάδας

Χ. Μπελετσιώτη,1 Α. Παπαδόπουλος,2 Δ. Νιάκας1
1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη», Αθήνα

Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 2009 επηρέασε μεταξύ άλλων και την ασκούμενη κοινωνική πολιτική και κατ' επέκταση τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην υγεία. Η βιβλιογραφική μελέτη του αντίκτυπου της κρίσης στην υγεία με βάση τις συστάσεις του Centre for Reviews and Disseminations και τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης ανέδειξε το διεθνώς έντονο ενδιαφέρον των μελετητών και κατέδειξε ότι η ακολουθούμενη περιοριστική μνημονιακή πολιτική επηρέασε δυσμενώς την υγεία των πολιτών και εντονότερα την ψυχική υγεία, τη θνησιμότητα και τη δυναμική των λοιμωδών νοσημάτων, ενώ φαίνεται ότι ορισμένες συμπεριφορές σχετικές με την υγεία, όπως το κάπνισμα και η άσκηση, βελτιώθηκαν, και ότι υπήρξαν ευνοϊκές επιδράσεις στη συχνότητα και στις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων. Επί πλέον, οι περικοπές στις δαπάνες των οργανισμών υγείας επιδείνωσαν την προϋπάρχουσα έλλειψη ανθρωπίνων και άλλων πόρων, καθώς και τα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς και σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν υποβάθμισαν ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όξυναν τις ανισότητες στην πρόσβαση και αύξησαν τον αριθμό των ανικανοποίητων χρηστών. Τα συμπεράσματα του παρόντος άρθρου εναρμονίζονται στην πλειοψηφία τους με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και διασφάλισης της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, Υγεία, Φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής