Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 665-669

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η ασφάλεια των ασθενών και ο ρόλος της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας

Μ. Μοιρασγεντή,1 Ε. Σμυρνάκης,2 Ε. Παναγοπούλου,2 Α. Μπένος2
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η ασφαλής φροντίδα των ασθενών αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση της φροντίδας υγείας τον 21ο αιώνα. Τα νοσοκομεία σήμερα αποτελούν ένα παράδοξο περιβάλλον που συνδυάζει υπερσύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες σώζουν ζωές και, παράλληλα, απειλητικά για τη ζωή δυνητικά σφάλματα. Σημαντικές έρευνες σε διάφορες χώρες διαπίστωσαν ότι η φροντίδα υγείας δεν είναι ούτε όσο ασφαλής θα έπρεπε, αλλά ούτε και όσο θα μπορούσε. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συστηματική ανάλυση των συνεπειών και των αιτίων των σφαλμάτων στη φροντίδα υγείας και η συζήτηση για τον ρόλο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη και στην αποφυγή τους. Ως σφάλμα ορίζεται η αποτυχημένη ολοκλήρωση μιας σχεδιασμένης πράξης ή η χρήση ενός λανθασμένου σχεδίου για την πραγματοποίηση ενός στόχου. Τα πλέον συνήθη σφάλματα κατά την παροχή φροντίδας υγείας είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση φαρμάκων, οι τραυματισμοί, οι πτώσεις, οι κατακλίσεις κ.ά. Ταυτόχρονα, η συνηθέστερη αιτία σφαλμάτων είναι η κακή επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, που εκπαιδεύτηκαν να λειτουργούν μεμονωμένα και όχι ως ομάδα. Τα σφάλματα, συνήθως, οφείλονται σε προβληματικά συστήματα, διαδικασίες και καταστάσεις που οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν λάθη ή να αποτυγχάνουν στην πρόληψή τους. Επομένως, για να μπορέσουν να προληφθούν τα σφάλματα ένα σύστημα υγείας πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλές σε όλα του τα επίπεδα. Παρ' όλο που το θέμα της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί βασικό άξονα της φροντίδας υγείας, η συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην ασφάλεια απουσιάζει. Οι σχολές επαγγελμάτων υγείας οφείλουν να παρέχουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες, ώστε οι απόφοιτοί τους να είναι ικανοί να προσφέρουν ποιοτική, ασθενοκεντρική και βασισμένη στην τεκμηρίωση φροντίδα υγείας, ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας υγείας. Η προσέγγιση ενός ασφαλούς συστήματος υγείας αποτελεί πρόκληση και χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, με την εκπαίδευση από τα προπτυχιακά έτη σπουδών να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια ασθενών, Ασφαλής πρακτική, Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, Κουλτούρα ασφάλειας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής