Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 649-664

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εφαρμογή αρχών και εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον υγειονομικό τομέα –
εγγύηση στην ποιοτική αναβάθμιση των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Α. Τζωρτζόπουλος1,2
1Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2Μονάδα Α΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναφέρεται σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας για τον πελάτη (πολίτη ή ασθενή) και την ικανοποίηση του αποδέκτη, με την πλήρη δραστηριοποίηση του συνόλου των συμμετεχόντων και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η ΔΟΠ περιλαμβάνει τεχνικά εργαλεία ποιότητας, τα οποία αναλύονται στην παρούσα μελέτη, όπως η διοίκηση μέσω στόχων, η χρήση δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και τα προτυποποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO. Τα οφέλη της εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ είναι πολλαπλά επιφέροντας σε βάθος χρόνου καλύτερα αποτελέσματα, ανάπτυξη-βελτίωση εργασιών, ανταγωνιστικότητα, αξιοπιστία και ποιοτική αναβάθμιση των διοικητικών και των υγειονομικών υπηρεσιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση της έννοιας της ΔΟΠ προσαρμοσμένη στη λειτουργία του τομέα υγείας στην Ελλάδα και η ανάλυση της εφαρμογής εξειδικευμένων τεχνικών εργαλείων της ΔΟΠ, ώστε να αναδειχθεί η αναγκαιότητα εφαρμογής τους στις υγειονομικές υπηρεσίες και στα νοσοκομεία ειδικότερα, και όχι μόνο στις υπόλοιπες υπηρεσίες-οργανώσεις του δημόσιου τομέα. Καταγράφεται επίσης η διαχρονική προσπάθεια και η στρατηγική της κεντρικής διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση με αναφορά σε σειρά νομοθετημάτων σε ισχύ. Επί μέρους στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση των εργαζομένων του χώρου της υγείας (ιατροί, άλλοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας) με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και τα εργαλεία της, καθώς μόνο τα τελευταία έτη πραγματοποιείται συστηματική εφαρμογή τους σε ορισμένες μονάδες υγείας και νοσοκομεία στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια διοίκηση, Διαπίστευση, Διοίκηση μέσω στόχων, Διοίκηση ολικής ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Υγειονομική διοίκηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής