Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 642-648

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση του ηγετικού προφίλ στελεχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

E. Νεραντζή,1 Δ. Τζιάλλας,1,2 Χ. Μπέλλου,1 Α. Καστανιώτη,1,3 Φ. Αναγνωστόπουλος1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Καλαμάτα

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση του ηγετικού προφίλ των στελεχών νοσηλευτικής διοίκησης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε χρήση ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε σε 250 στελέχη νοσηλευτικών διευθύνσεων 12 νοσοκομείων της χώρας από Ιανουάριο–Απρίλιο του 2016. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης εξειδικευμένων ερωτηματολογίων μέτρησης του ηγετικού προφίλ (MLQ-5x), ενώ συμπεριλήφθηκε και ερωτηματολόγιο καταγραφής κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. H στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 20.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των στελεχών που είχαν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διοίκηση, με εκείνους που δεν είχαν, καθώς οι πρώτοι επέλεξαν τη μετασχηματιστική ηγεσία, ενώ οι δεύτεροι την παθητική-αποφευκτική. Επίσης, διαφάνηκε η τάση τα ηγετικά νοσηλευτικά στελέχη να ακολουθούν τον μετασχηματιστικό τρόπο (style), με ελάχιστη διαφορά από το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τρόπος ηγεσίας αποτελεί αντικείμενο εκμάθησης και ανάπτυξης για την αποδοτικότερη άσκηση διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αν και δεν διαφάνηκε με σαφήνεια ποιος είναι ο επικρατέστερος τρόπος ηγεσίας, κρίνεται απαραίτητο να μελετηθεί περαιτέρω σε μεγαλύτερο εύρος δείγματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Μονάδες υγείας, Νοσηλευτική διοίκηση, Τρόπος ηγεσίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής