Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 623-632

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαφορές στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μεταξύ αστικών και απομακρυσμένων περιοχών

Α. Γούλα,1 Γ. Πιερράκος,1 Δ. Λατσού,1 Α. Βάθη,1 Ε. Λιβάνη,1 Μ. Ξαγοράρη,1 Θ. Λούκας2
1Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, Λήμνος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση τυχόν διαφορών της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής μεταξύ των ατόμων που διαμένουν σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αναλύοντας ταυτόχρονα και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη σε τρεις διαφορετικές περιοχές, μίας αστικής πόλης, δύο νησιών τουριστικού ενδιαφέροντος και ενός ακριτικού νησιού, και το μέγεθος του δείγματος ανήλθε στα 331 άτομα. Για τη μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο ερωτηματολόγιο «επισκόπηση υγείας SF-36» (Medical Outcomes Study-Short Form 36). Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε 7 μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαφορές αναδείχθηκαν στη σωματική και στην ψυχική υγεία των ατόμων ανά περιοχή. Άτομα που διέμεναν στην αστική περιοχή βαθμολόγησαν τις διαστάσεις της σωματικής υγείας υψηλότερα σε σχέση με τα άτομα που διέμεναν στην ημιαστική και στην αγροτική περιοχή. Στις διαστάσεις της ψυχικής υγείας, τα άτομα που διέμεναν στην αγροτική περιοχή βαθμολόγησαν αυτές υψηλότερα σε σύγκριση με τα άτομα τα οποία διέμεναν στην ημιαστική ή στην αστική περιοχή. Το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα των ατόμων φάνηκε να επηρεάζονται από την περιοχή διαμονής ως προς τις διαστάσεις της σωματικής και της ψυχικής υγείας, σε αντίθεση με το επάγγελμα των συμμετεχόντων όπου δεν διακρίνονταν διαφοροποιήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, έννοια που χρησιμοποιείται τα τελευταία έτη από τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τις υγειονομικές ανάγκες και να προσδιορίσει τις υγειονομικές ανισότητες. Τα άτομα που διαμένουν σε αστικές, ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν διαφορετικές ευκαιρίες και προκλήσεις, διαφορετικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιρροής της ποιότητας ζωής ανάλογα με την περιοχή. Αποτελεσματικές πολιτικές πρέπει να λάβουν υπ' όψη τη σύνθετη δυναμικότητα των εν λόγω περιοχών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανισότητες, Ποιότητα ζωής, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής