Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 590-600

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παράγοντες συναίνεσης στη δωρεά ομφαλίου αίματος προς μεταμόσχευση μυελού των οστών

Β. Γκιόκα,1 Μ. Σαρρής,2 Α. Γούλα,2 Σ. Σούλης2
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
2Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα

Η συλλογή και συντήρηση ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ) με σκοπό τη χορήγησή του, ως εναλλακτική θεραπευτική μέθοδο, στη μεταμόσχευση μυελού των οστών αναπτύχθηκε τα τελευταία έτη. Το ΟπΑ περιέχει, σε μεγάλη συγκέντρωση, αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (stem/progenitor cells) του εμβρύου, ικανά να εγκαθίστανται στον λήπτη και να υποκαθιστούν τη λειτουργία του μυελού των οστών, όπως και τα αντίστοιχα κύτταρα του μυελού των οστών του συγγενούς ή μη συγγενούς δότη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν καθοριστικά τη λήψη απόφασης για τη δωρεά ΟπΑ. Κατά την περίοδο 2010–2016 έχουν διενεργηθεί μόνο 3 έρευνες πεδίου, με μέγεθος δείγματος συνολικά 808 εγκύους γυναίκες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η θεματολογία του δομημένου ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε στις ενότητες: (α) Ενημέρωση και γνώσεις για τη δωρεά ΟπΑ, (β) διαμόρφωση γνώμης ως προς τη συναίνεση για τη δωρεά ΟπΑ, και (γ) διαμόρφωση στάσεων ως προς τη λήψη απόφασης για τη συναίνεση στη δωρεά ΟπΑ. Η βασική πηγή ενημέρωσης των ερωτηθέντων στις 3 έρευνες αποτελεί το διαδίκτυο και το φιλικό ή το συγγενικό περιβάλλον. Ένας από τους βασικούς λόγους που ωθούν στην πράξη της συναίνεσης είναι το αίσθημα αλληλεγγύης, το οποίο με την πάροδο του χρόνου ολοένα και αυξάνεται. Την απόφαση δωρεάς επηρεάζει κατά κύριο λόγο ο σύζυγος. Τα δημόσια πρόσωπα και η Εκκλησία δεν επηρεάζουν τη σχετική απόφαση, ενώ ο προσωπικός ιατρός δεν προβαίνει συνήθως σε ενημέρωση των υποψήφιων δοτριών. Μέσω της ορθής ενημέρωσης των νομοθετικών πλαισίων και των διαπιστεύσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία έτη, φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει οι ανησυχίες σχετικά με την κρυοκατάψυξη γενετικού υλικού και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω ευρήματα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παραπέμπουν στην αναγκαιότητα για μελλοντικές έρευνες. Οι εν λόγω έρευνες της περιόδου 2010–2016, εφαρμόζοντας μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας, παρήγαγαν αποτελέσματα που παραπέμπουν στην ανάγκη μιας πολυπαραγοντικής διερεύνησης των κινήτρων συναίνεσης στη δωρεά ομφαλίου αίματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Δωρεά ομφαλίου αίματος, Συναίνεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής