Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 549-557

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταρρυθμίσεις και εξέλιξη των δαπανών για την υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Ε. Μπακόλα,1 Ε. Φραδέλος,1 Ε. Μπακόλα,2 Σ. Ζυγά1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
2Επισκέπτρια Υγείας, Ιατρείο Εργασίας, Παπαδόπουλος ΑΕ, Αθήνα

Η χρηματοδότηση του τομέα υγείας στην Ελλάδα υπέστη σημαντικές μεταβολές, προβάλλοντας τις αδυναμίες του ακόμη περισσότερο και καθιστώντας όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματική χρήση των πόρων, μέσω μεταρρυθμίσεων. Στην παρούσα εργασία έγινε κατηγοριοποίηση των δαπανών υγείας, σύμφωνα με το σύστημα λογαριασμών υγείας 2011, το οποίο εναρμονίζεται με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι η συνολική χρηματοδότηση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε μείωση -12,8% και η δημόσια χρηματοδότηση για την υγεία μείωση -60,6%. Υπό αυτό το πρίσμα των εξελίξεων, με στόχο τη μείωση των δαπανών υγείας, προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και τη φαρμακευτική πολιτική. Μεταξύ άλλων προτάθηκαν συγχωνεύσεις, η δημιουργία συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομείων με βάση τα ΚΕΝ-DRGs, η δημιουργία της ΕΣΑΝ, του ΕΟΠΥΥ, του ΠΕΔΥ, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της αύξησης του μεριδίου των γενόσημων στην αγορά. Συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των δαπανών υγείας, τονίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους, καθώς επίσης αναφέρθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων. Οι καινοτόμες ιδέες και η επιστημονική τεκμηρίωσή τους δεν λείπουν από την ελληνική πραγματικότητα για τη μείωση των δαπανών υγείας. Αδυναμία υπάρχει στην εφαρμογή των διατάξεων και στον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, Μεταρρυθμίσεις, Οικονομική κρίση, Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής