Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 506-519

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνική απομόνωση και ευεξία μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη

M. Βοζικάκη,1 Α. Παπαδάκη,2 M. Λιναρδάκης,1 A. Φιλαλήθης1
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα,
2Κέντρο Επιστημών Σωματικής Αγωγής, Διατροφής & Υγείας, Σχολή Πολιτικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΟΠΟΣ Εξέταση της κατανομής των διαφορετικών παραμέτρων της κοινωνικής απομόνωσης σύμφωνα με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χωρών, καθώς και διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ κοινωνικής απομόνωσης και διαφορετικών αποτελεσμάτων ευεξίας μεταξύ των ηλικιωμένων στην Ευρώπη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το παρόν δείγμα, το οποίο συνιστούσαν άτομα ηλικίας ≥65 ετών (n=5.129), αντλήθηκε από το πρώτο κύμα της μελέτης SHARE (μελέτη για την υγεία, τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη, 2004/5). Η ευεξία προσδιορίστηκε ως η συγκέντρωση έξι δεικτών που περιλαμβάνουν την ικανοποίηση από τη ζωή, την ποιότητα ζωής, την αυτο-αναφερόμενη υγεία, την καταθλιπτική συμπτωματολογία, τα χρόνια νοσήματα και τον δείκτη μάζας σώματος. Η κοινωνική απομόνωση μελετήθηκε σε όρους επτά συγκεκριμένων εκφάνσεων των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων ατόμων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την ανάλυση συνδιακύμανσης βρέθηκε μια σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία ευεξίας μεταξύ των ατόμων που είχαν συχνή επαφή με τα παιδιά τους (p=0,028) και εκείνων τα οποία συμμετείχαν τουλάχιστον σε μία κοινωνική ή παραγωγική δραστηριότητα (p=0,001). Επιπρόσθετα, η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης έδειξε σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν 4+ αποτελέσματα ευεξίας τα πιο ηλικιωμένα άτομα, οι συνταξιούχοι και τα κοινωνικά ανενεργά άτομα και υψηλότερη πιθανότητα για τα περισσότερο μορφωμένα άτομα και εκείνα με σπάνιες ή καθόλου ανταλλαγές κοινωνικής υποστήριξης. Τέλος, οι βόρειοι Ευρωπαίοι ήταν πιο πιθανό να έχουν περισσότερους παράγοντες ευεξίας και λιγότερους δείκτες κοινωνικής απομόνωσης, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους στη νότια Ευρώπη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω ευρήματα, παρ' όλο που θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή εξ αιτίας της συγχρονικής τους φύσης, ωστόσο παρέχουν εμπειρική υποστήριξη στην κοινωνική κατανομή της κοινωνικής απομόνωσης και τη δυσμενή επίδραση της κοινωνικής απομόνωσης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα της ευεξίας στη γεροντική ηλικία. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη οι δημόσιες πολιτικές υγείας και οι κοινωνικές πολιτικές να αντιμετωπίσουν πιο ενδελεχώς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στην ευεξία των ατόμων της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ευεξία, Ηλικιωμένα άτομα, Κοινωνική απομόνωση, Μελέτη SHARE.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής