Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 497-505

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή εργαλείου αξιολόγησης της οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Σ. Καρακόλιας,1 Κ. Δικαίος,1 Α. Καστανιώτη,2 Ν. Πολύζος1
1Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Καλαμάτα

ΣΚΟΠΟΣ Η εφαρμογή εργαλείου αξιολόγησης της οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του εργαλείου International Family Practice Maturity Matrix (IFPMM), που αξιολογεί επτά οργανωσιακές διαστάσεις των δομών της ΠΦΥ, υπό το πρίσμα της αναγκαίας οργανωσιακής δομής και κουλτούρας με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων για βελτιωμένη ποιότητα των παρεχoμένων υπηρεσιών. Στην έρευνα συμμετείχαν οι μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) της περιφερειακής ενότητας Έβρου, και ειδικότερα τα στελέχη αυτών, με διενέργεια ημι-δομημένων προσωπικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν πρωτογενή και αναλύθηκαν ποιοτικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντική υστέρηση των εξεταζόμενων δομών σε οργανωσιακό επίπεδο, ιδιαίτερα στη διάσταση διοίκησης προσωπικού και ικανότητας ενεργητικής ακρόασης του ασθενούς. Άξιες λόγου είναι και οι οργανωσιακές διαφοροποιήσεις μεταξύ κέντρων υγείας και πρώην μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις αφορούν στην εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου, στα πληροφοριακά συστήματα, στο ωράριο λειτουργίας, στη διασύνδεση με προϊστάμενες αρχές, καθώς και στη διάρθρωση του προσωπικού σε ειδικότητες. Ωστόσο, διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν και μεταξύ των κέντρων υγείας, που επιβεβαιώνουν τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού και ανομοιογένειας της ελληνικής ΠΦΥ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι μονάδες ΠΦΥ του Εθνικού Συστήματος Υγείας χαρακτηρίζονται από μέτρια έως χαμηλή οργανωσιακή «ωριμότητα», με αποτέλεσμα οι όποιες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας να περιορίζονται από συστημικές αδυναμίες. Το ΠΕΔΥ οφείλει να συγκλίνει στα διεθνή πρότυπα και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, μέσα από την εφαρμογή εργαλείων όπως η IFPMM, που δημιουργεί τη βάση αξιολόγησης και συγκρίσεων προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας οργανωσιακής δομής και κουλτούρας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Οργάνωση, Ποιότητα, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής