Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 481-489

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καταγραφή και διερεύνηση της ποιότητας ζωής ενηλίκων ασθενών με επιληψία

Ε. Κωνσταντοπούλου,1 Μ. Λυμπερίδου,1 Η. Γραμματικόπουλος,1,2 Μ. Ροβίθης,1 Μ. Λιναρδάκης,2 Δ. Πανδής,3 Ν. Ρίκος1,2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο
2Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο
3Ειδικό Ιατρείο Επιληψίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε σκοπό την καταγραφή και τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων ασθενών με επιληψία που βρίσκονταν υπό ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για περιγραφική μελέτη συσχέτισης στην οποία συμμετείχαν 37 ενήλικοι ασθενείς με εμφάνιση τουλάχιστον ενός επιληπτικού επεισοδίου στη διάρκεια της ζωής τους, και διεξήχθη στο Ειδικό Ιατρείο Επιληψίας της Α΄ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του «Αιγινήτειου» Νοσοκομείου Αθηνών. Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών πραγματοποιήθηκε με το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς QOLIE-89.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους συμμετέχοντες, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (59,5%), είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (56,8%) και το 46% αυτών απασχολούνταν στο σπίτι ή ήταν άνεργοι. Ο συχνότερος τύπος κρίσεων που καταγράφηκε ήταν οι απλές εστιακές κρίσεις, με ποσοστό 59,5%. Βρέθηκε υψηλή βαθμολογία σε όλες τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου του QOLIE-89, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη υψηλής ποιότητας ζωής, ενώ θετική σημαντική συσχέτιση παρουσίασαν οι υποκλίμακες μεταξύ τους. Επί πλέον, τα ατομικά χαρακτηριστικά τους δεν σχετίζονταν σημαντικά με τη συνολική ποιότητα ζωής. Τέλος, δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση κάποιων χαρακτηριστικών, ατομικών ή εκείνων που αφορούσαν στο ιατρικό τους ιστορικό στη συνολική ποιότητα ζωής (p>0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν σχετίζεται ή επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά τους, τα ατομικά ή εκείνα του ιατρικού τους ιστορικού. Τα εν λόγω ευρήματα, ωστόσο, προάγουν την προσπάθεια για βελτίωση της διαχείρισης των ατόμων αυτών μέσω της καλύτερης κατανόησης του βαθμού ικανοποίησης της ζωής τους από τους κλινικούς ιατρούς και για τον λόγο αυτόν προτείνεται η εκπόνηση περαιτέρω μελετών επί του θέματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθεκτική επιληψία, Ποιότητα ζωής, QOLIE-89, Στίγμα της επιληψίας, Φαρμακοανθεκτική επιληψία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής