Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 400-404

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οροθετικότητα λανθάνουσας τοξοπλάσμωσης και σχετιζόμενοι παράγοντες κινδύνου σε HIV θετικούς ασθενείς στο Ιράν

H. Sedigh Ebrahim-Saraie,1 H. Heidari,1 S.M. Mousavi,2 H. Asefi,3 A.R. Hassan Abadi,4 P. Afsar -Kazerooni,4 M. Motamedifar1,4
1Department of Bacteriology & Virology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,
2Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,
3Shooshtari Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, 4Shiraz HIV/AIDS Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Ιράν

ΣΚΟΠΟΣ Καθορισμός της οροθετικότητας του T. gondii σε ασθενείς με ΗIV, καθώς και άλλων πιθανών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται, περιλαμβανομένων δημογραφικών και κλινικών παραγόντων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η εν λόγω αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε 246 θετικούς στον HIV ασθενείς, στο Κέντρο Έρευνας Shiraz HIV/AIDS στο νοτιοδυτικό Ιράν εντός μιας διετίας, αρχόμενης από τον Μάρτιο του 2012. Οι HIV οροθετικοί ασθενείς διαγνώστηκαν αρχικά με ELISA και επιβεβαιώθηκαν με δοκιμασία Western Blot. Η ανίχνευση των IgG αντισωμάτων κατά του T. gondii πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο ELISA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 246 HIV θετικούς ασθενείς που μελετήθηκαν, το 20,7% (51 ασθενείς) είχε οροθετικότητα για IgG αντι-T. gondii αντισώματα. Ο μέσος αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων στους οροθετικούς ασθενείς ήταν χαμηλότερος σε σχέση με την ομάδα των οροαρνητικών (335±213 έναντι 390±258 cells/μL, αντίστοιχα). Επίσης, οι οροθετικοί με αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων <200 cells/μL ήταν περισσότεροι από τους οροαρνητικούς (27,5% έναντι 24,6%, αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα σχετικά ευρήματα τόνισαν τη σημασία των ορολογικών δοκιμασιών σχετικά με τη διερεύνηση των συνεπειών της λοίμωξης από T. gondii των HIV θετικών ασθενών, εκτός από το επίπεδο των CD4+ λεμφοκυττάρων, αφού αυτά δεν αποτελούν από μόνα τους κριτήριο λοίμωξης.

Λέξεις ευρετηρίου: CD4+ λεμφοκύτταρα, HIV/AIDS, Ιράν, Toxoplasma gondii, Τοξοπλάσμωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής