Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 392-399

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εγκεφαλικός θάνατος
Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών μονάδων εντατικής θεραπείας της βόρειας Ελλάδας

Ρ. Ριζόπουλος,1 Μ. Μοιρασγεντή,1 Κ. Τούφας,1 Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου2
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των γνώσεων και των στάσεων των νοσηλευτών που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) της Μακεδονίας και της Θράκης σχετικά με τη διαδικασία του εγκεφαλικού θανάτου (ΕΘ) και τη δωρεά οργάνων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των επιπέδων εκπαίδευσης που εργάζονταν σε πολυδύναμες ΜΕΘ της Μακεδονίας και της Θράκης. Η συμμετοχή του προσωπικού ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με το ποσοστό απαντητικότητας να ανέρχεται στο 81,5%. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Predictive Analytics Software (PASW), έκδοση 18.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά στη «συνολική γνώση» για τον ΕΘ βρέθηκε σημαντική επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης των νοσηλευτών, των ετών εργασίας σε ΜΕΘ και της εμπειρίας με περιστατικά ΕΘ. Νοσηλευτές με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και με εμπειρία σε περιστατικά ΕΘ είχαν υψηλότερο επίπεδο «συνολικής γνώσης» για τον ΕΘ. Όσον αφορά στη «στάση» για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις βρέθηκε σημαντική επίδραση του φύλου των νοσηλευτών και της γεωγραφικής τοποθεσίας της ΜΕΘ. Οι γυναίκες και οι νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης είχαν θετικότερες στάσεις. Τέλος, η «συνολική γνώση» για τον ΕΘ είχε σημαντική θετική συσχέτιση με τη «στάση» για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο της μέσης συνολικής γνώσης των νοσηλευτών του δείγματος για την έννοια του ΕΘ ήταν σχετικά υψηλό. Ο ΕΘ φάνηκε να απασχολεί τους νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονταν στις ΜΕΘ που έλαβαν μέρος στη μελέτη. Βέβαια, η διαδικασία του ΕΘ δεν περικλείει μόνο τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχουν οι νοσηλευτές, αλλά και τις δεξιότητες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να βοηθηθεί το συγγενικό περιβάλλον των εγκεφαλικά νεκρών ασθενών. Από την παρούσα μελέτη προκύπτει και μια σειρά ερωτημάτων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Προκειμένου να υπάρξει συνολικότερη άποψη για τη γνώση και τη στάση σχετικά με τον ΕΘ, καλό είναι να εκπονηθεί μια εκτεταμένη έρευνα σε όλη τη χώρα, που θα αφορά σε όλους τους νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε ΜΕΘ.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις, Δωρεά οργάνων, Εγκεφαλικός θάνατος, Νοσηλευτές, Στάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής