Τελ. ενημέρωση:

   04-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 382-391

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πεποιθήσεις και συμπεριφορές σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα φοιτητών Νοσηλευτικής
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Α. Παναγιώτου,1 Π. Πρεζεράκος,2 Γ. Κουλιεράκης3
1Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ», Αθήνα
2Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
3Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών φοιτητών τμήματος Νοσηλευτικής ελληνικού πανεπιστημίου σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και εάν αυτές διαφέρουν μεταξύ πρωτοετών και τελειοφοίτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη συγχρονική μελέτη με δείγμα 178 πρωτοετείς και τελειόφοιτους Νοσηλευτικής, που συμπλήρωσαν –εθελοντικά– ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, στη θεωρητική βάση του μοντέλου των πεποιθήσεων για την υγεία (ΜΠΥ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ πρωτοετών και τελειόφοιτων ούτε όσον αφορά στην αντίληψη κινδύνου μόλυνσης από ΣΜΝ ούτε στην αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα του προφυλακτικού ως μέσου προστασίας και την αντιλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητά τους στη χρήση του. Η αντιλαμβανόμενη τρωτότητα έναντι των ΣΜΝ, τόσο των πρωτοετών όσο και των τελειόφοιτων, ήταν πολύ χαμηλή, ενώ η αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα υψηλή έως πολύ υψηλή. Παρά την υψηλή αντιλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητά τους, αμφότεροι εκδήλωσαν μη ασφαλείς σεξουαλικά συμπεριφορές, όπως μη συνεπή χρήση προφυλακτικού, ενώ οι τεταρτοετείς ανέφεραν μεγαλύτερο μέσο όρο σεξουαλικών συντρόφων. Αν και θεωρούσαν ότι το προφυλακτικό είναι πολύ αποτελεσματικό για την πρόληψη των ΣΜΝ και της εγκυμοσύνης, τελικά –σε υψηλά ποσοστά– δεν ήταν συνεπείς στη χρήση του. Ο συνηθέστερος λόγος που οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό ήταν η εμπιστοσύνη στη μονογαμικότητα του ερωτικού συντρόφου. Η αυξημένη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας βρέθηκε ότι σχετίζεται με αυξημένη συνέπεια στη χρήση των προφυλακτικών και >3 ερωτικοί σύντροφοι είχαν σχέση με αυξημένη αντιλαμβανόμενη τρωτότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χαμηλή αντιλαμβανόμενη τρωτότητα φαίνεται να εξουδετερώνει την υψηλή αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα και να ευνοεί σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου από τους φοιτητές, παρά την αυξημένη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας που έχουν. Οι πεποιθήσεις των φοιτητών δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα διερεύνησης, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων στα πανεπιστήμια για τη μείωση των επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών των φοιτητών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις, Μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, Πεποιθήσεις, Σεξουαλική συμπεριφορά, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Φοιτητές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής