Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 358-363

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμβολή των βιοτραπεζών στην υγεία, στην οικονομία και στην έρευνα

A. Aποστολόπουλος,1 Δ. Θάνος,2 A. Χατζάκης3
1Οικονομολόγος
2Kέντρο Βασικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η βιοτράπεζα αποτελεί ένα κέντρο συλλογής, καταγραφής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής βιολογικών δειγμάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο των βιοϊατρικών επιστημών συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των βιοτραπεζών τα τελευταία έτη και στην ανάδειξή τους σε κύριο παράγοντα διάγνωσης και κατανόησης πολύπλοκων νοσημάτων, αλλά και παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης Ιατρικής. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου θα επηρεάσει θετικά την επιστημονική έρευνα, το επίπεδο υγείας του πληθυσμού αλλά και την οικονομία, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες. Στo παρόν άρθρο και μέσα από μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναλύονται οι βασικές κατηγορίες βιοτραπεζών καθώς και οι τομείς επιρροής τους και γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή βιοτραπεζών αλλά και στα θέματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την κυριότητα των βιολογικών δειγμάτων και δεδομένων.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοτράπεζα, Δείγματα, Εξατομικευμένη Ιατρική, Νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής