Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 313-321

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Ο ρόλος της άσκησης στη μυοπάθεια και στην αγγειογένεση του σκελετικού μυός

Α. Τρύφωνος,1 Α. Φιλίππου,1 Ε. Καρατζάνος,2 Σ. Νανάς2
1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η περιφερική μυοπάθεια (ΠΜ) χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ατροφία στους σκελετικούς μυς, η οποία οδηγεί σε αδυναμία και δυσλειτουργία τους. Εμφανίζεται ως έμμεση συνέπεια της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ), ενώ πολλά από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΧΚΑ, όπως είναι η δύσπνοια, ο έντονος μυϊκός κάματος και η περιορισμένη ικανότητα για άσκηση, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ΠΜ. Ειδικότερα, η ΠΜ στους ασθενείς με ΧΚΑ χαρακτηρίζεται από ποικίλες ανατομικές-μορφολογικές, μεταβολικές, λειτουργικές και μοριακές αλλαγές στον σκελετικό μυ, ενώ μειωμένη πυκνότητα τριχοειδών έχει, επίσης, παρατηρηθεί στους μυς αυτών των ασθενών. Επί πλέον, μελέτες αναφέρουν αυξημένη έκφραση φλεγμονωδών κυτταροκινών στους σκελετικούς μυς των ασθενών με ΧΚΑ, οι οποίες φαίνεται να επιτείνουν έναν φαύλο κύκλο μυϊκής ατροφίας. Ωστόσο, ευρήματα άλλων μελετών υποδηλώνουν ότι μια ελεγχόμενη φλεγμονώδης διεργασία μπορεί να συμβάλλει στην αγγειογένεση και στην υπερτροφία του πάσχοντος μυός. Η άσκηση επάγει την αγγειογενετική δραστηριότητα στον σκελετικό μυ, ενώ μπορεί, επίσης, να πυροδοτήσει την έκφραση τόσο φλεγμονωδών όσο και αντι-φλεγμονωδών κυτταροκινών στον ασκούμενο μυ. Έτσι, σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του πιθανού ρόλου της άσκησης στην ΠΜ ασθενών με ΧΚΑ, περιγράφοντας ειδικότερα πιθανούς ασκησιογενείς μηχανισμούς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μοριακών παραγόντων και ενδοκυττάριων μονοπατιών που επάγουν την αγγειογένεση στον σκελετικό μυ των εν λόγω ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειογένεση, Άσκηση, Περιφερική μυοπάθεια, Φλεγμονή, Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής