Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 252-261

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Προγράμματα αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γ. Καδιγιαννόπουλος,1 Ε. Γαλανοπούλου,2 Α. Γαλανόπουλος3
1Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα
3Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Γίνεται έρευνα, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, σχετικά με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν. Με κριτήριο τον τίτλο και τη σχετική υπουργική εγκύκλιο πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Α΄ Αθήνας και στις περιφερειακές ενότητες του Ηρακλείου Κρήτης και της Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2012–2017. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι αποτελούν τις μεγαλύτερες στις εκπαιδευτικές τους περιφέρειες, καθώς σε αυτές φοιτά το 26,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και εργάζεται το 37,3% του συνόλου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική. Από τη στατιστική ανάλυση, η οποία διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 24, συμπεραίνεται ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται σε ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, η θεματολογία τους εμφανίζει ικανοποιητική διασπορά, ενώ ο αριθμός τους παρουσιάζει σταδιακή μείωση. Επιπρόσθετα, συμπεραίνεται ότι ένα περιορισμένο ποσοστό των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας έχουν αντίστοιχες γνώσεις (βιολόγοι, χημικοί, οικιακής οικονομίας, φυσικής αγωγής, ιατροί, νοσηλευτές κ.ά.), ενώ η πλειονότητά τους δεν συνδέεται άμεσα με την αγωγή υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωγή υγείας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Προγράμματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής