Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 252-261

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Χρήση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών
για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας σε βιοχημικά εργαστήρια

Μ. Σταμούλη,1 Α. Πουλιάκης,2 Α. Μουρτζίκου,2 Π. Καρκαλούσος3
1Βιοχημικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι
3Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας είναι δύο σημαντικά εργαλεία για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας στα βιοχημικά εργαστήρια και αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για όσα εργαστήρια πληρούν τα κριτήρια και διαπιστεύονται κατά ISO 15189 ή ISO 17025. Επί πλέον, για κάθε εξέταση είναι αναγκαία η ύπαρξη και κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου. Για την περίπτωση του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας η διαδικασία περιλαμβάνει έναν δεύτερο φορέα, με τη συμμετοχή του οποίου επαληθεύονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δείγματα που αποστέλλονται προς το εργαστήριο. Για τον εσωτερικό έλεγχο χρησιμοποιούνται πρότυπα δείγματα στα οποία οι αναλυτές δίνουν τιμές εντός συγκεκριμένων ορίων. Ο εξωτερικός έλεγχος λαμβάνει χώρα συνήθως μία φορά ανά έτος, αλλά ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κάθε ημέρα και σε πολλές περιπτώσεις κάθε φορά που εξετάζεται μια παρτίδα δειγμάτων, και γι' αυτόν τον λόγο δημιουργεί εργασιακό φόρτο και οικονομική επιβάρυνση. Επί πλέον, εντοπίζονται μόνο τα σφάλματα που συμβαίνουν κατά την αναλυτική διαδικασία και δεν μπορούν να εντοπιστούν σφάλματα της προ-αναλυτικής και της μετα-αναλυτικής φάσης. Aναλύονται εναλλακτικές μέθοδοι εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων ασθενών και όχι στη χρήση ειδικών βαθμονομημένων δειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η πραγματοποίηση εσωτερικού ελέγχου ποιότητας παράλληλα με την καθημερινή ρουτίνα του εργαστηρίου, χωρίς επί πλέον εργατοώρες και με μειωμένο κόστος.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτελέσματα εξετάσεων, Βιοχημικό εργαστήριο, Έλεγχος ποιότητας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής