Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 241-251

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών Λυκείου νησιωτικής περιοχής της Ελλάδας
για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων

Α. Ευκαρπίδης,1 Γ. Κουλιεράκης,2 Π. Ευκαρπίδης,3 Μ. Σακελλαρίου,4 Α. Ταξίδης1
1Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», Σύρος
2Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
3Πρώτο Ειδικό Σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Περιφέρειας Κυκλάδων, Σύρος

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών λυκείου μιας νησιωτικής περιοχής για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), τη δοκιμασία κατά Παπανικολάου (test Παπανικολάου) και το εμβόλιο έναντι του HPV, καθώς και τις πεποιθήσεις τους με σημείο αναφοράς το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για συγχρονική μελέτη που διενεργήθηκε σε 525 από 566 μαθητές και μαθήτριες (ποσοστό απαντητικότητας 92,7%), μέσω αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές αγνοούσαν διάφορες πτυχές του HPV και εμφάνισαν σοβαρά γνωστικά κενά. Περισσότερες μαθήτριες, συγκριτικά με μαθητές, είχαν ακούσει για τον HPV (65,5% έναντι 37,6%) και το σχετικό εμβόλιο (54,8% έναντι 20,9%) (p<0,001). Συνολικά, οι μαθήτριες είχαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία «σωστής γνώσης» για τον HPV (μαθήτριες: MO [μέσος όρος]= 0,37±0,22, μαθητές: MO= 0,23±0,22, p<0,001), τη δοκιμασία κατά Παπανικολάου (μαθήτριες: MO=0,39±0,21, μαθητές: MO=0,21±0,23, p<0,001) και το εμβόλιο (μαθήτριες: MO=0,31±0,25, μαθητές: MO=0,11±0,16, p<0,001). Οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στους τρεις τομείς «σωστής γνώσης» (HPV, test Παπανικολάου, εμβόλιο) ήταν υψηλοί (r=0,55, r=0,66, p<0,01), υποδεικνύοντας την αλληλοσύνδεση των πεδίων. Το υποκειμενικό αίσθημα σοβαρότητας της νόσου συσχετίστηκε θετικά με τη «σωστή γνώση» και στους τρεις τομείς (HPV: r=0,39, δοκιμασία κατά Παπανικολάου: r= 0,26, εμβόλιο: r=0,26, p<0,01), όπως σχετίστηκε και το υποκειμενικό αίσθημα οφέλους από τις δράσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης (HPV: r=0,35, δοκιμασία κατά Παπανικολάου: r=0,33, εμβόλιο: r=0,31, p<0,01). Αντίθετα, αρνητική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στις πεποιθήσεις που αφορούσαν στα εμπόδια για προληπτικές ενέργειες και στη «σωστή γνώση» (HPV: r=-0,17, εμβόλιο: r=-0,16, p<0,01, test Παπανικολάου: r=-0,10, p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκαν σημαντικά κενά στη γνώση των μαθητών για τον HPV και, συγκεκριμένα, για τον τρόπο μετάδοσης, διάγνωσης και πρόληψης. Το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία φάνηκε να αποτελεί μια αξιόπιστη θεωρία για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των μαθητών σχετικά με τον ιό HPV και τις σχετικές προφυλάξεις. Προτείνεται η εφαρμογή ενός συστηματικού εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος προαγωγής της υγείας, κυρίως για τα σχολεία, σχετικά με τον ιό HPV και τις πιθανές βλαβερές συνέπειές του, μαζί με ένα Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώση, Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων, Μαθητές λυκείου, Μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, Πεποιθήσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής