Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 207-219

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση ιατρικών και δημογραφικών παραγόντων με την ποιότητα ζωής γυναικών με καρκίνο του μαστού

Α. Παλαιογιαννίδου,1 Σ. Τριανταφυλλίδου,1 Φ. Αναγνωστόπουλος,1,2 Δ. Παλιούρας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού, όπως ο τύπος της θεραπευτικής αγωγής, ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αρχική διάγνωση και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», σε δείγμα 199 γυναικών με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονταν σε συστηματική θεραπεία ή είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία και παρακολουθούνταν στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου QLQ-C30 και QLQ-BR23. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο σύνολο του δείγματος, οι μέσες τιμές στη συνολική ποιότητα ζωής και στις κλίμακες λειτουργικότητας υποδήλωσαν ένα αρκετά καλό επίπεδο, με τις υψηλότερες τιμές στη σωματική λειτουργικότητα και στη σωματική εικόνα και τις χαμηλότερες τιμές στη σεξουαλική λειτουργικότητα και ικανοποίηση, στη συναισθηματική λειτουργικότητα και στη μελλοντική προοπτική. Ενώ το στάδιο της νόσου και ο χρόνος από την αρχική διάγνωση δεν φάνηκε να ασκούν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής, ο τύπος θεραπείας βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με πολλές διαστάσεις της ποιότητας ζωής, με τις ασθενείς που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία να εμφανίζουν το χαμηλότερο επίπεδο στις περισσότερες από τις εκτιμώμενες διαστάσεις της. Παρατηρήθηκε επίσης στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της ολικής μαστεκτομής με τη συνολική ποιότητα ζωής, τη σωματική εικόνα, τη σωματική και τη συναισθηματική λειτουργικότητα. Οι ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει τη συστηματική θεραπεία είχαν σημαντικά καλύτερα επίπεδα σε αρκετές διαστάσεις της ποιότητας ζωής, σε σύγκριση με εκείνες που συνέχιζαν τη θεραπεία, αλλά η βελτίωση αυτή αφορούσε κυρίως στα μειωμένα συμπτώματα και όχι σε τομείς όπως η συναισθηματική και η σεξουαλική λειτουργικότητα. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, μόνον η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο εμφάνισαν σημαντικές συσχετίσεις με την ποιότητα ζωής, με τις νεότερες ασθενείς και εκείνες υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου να αναφέρουν καλύτερα επίπεδα συνολικής ποιότητας ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών και οι διαφοροποιήσεις τους ανάλογα με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τον τύπο θεραπείας τον οποίο δέχονται και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού μπορεί να διευρύνει την κατανόηση των επαγγελματιών υγείας για τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς τους βιώνουν τη νόσο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος μαστού, Μαστεκτομή, Ποιότητα ζωής, Σεξουαλική λειτουργικότητα, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής