Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 163-174

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύνδρομο Trousseau
Σύγχρονοι προβληματισμοί και αμφιγνωμίες

Β. Κυριαζή
Αιματολογικό Εργαστήριο, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Ο όρος «σύνδρομο Trousseau» περιγράφει τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο θρόμβωση, η οποία αποτελεί μείζονα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η υποκείμενη παθοφυσιολογία περιλαμβάνει την παραγωγή προπηκτικών παραγόντων, την απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτταροκινών και την άμεση αλληλεπίδραση των καρκινικών κυττάρων με το αγγειακό ενδοθήλιο και τα κύτταρα του αίματος. Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων είναι ευρύ και εκτείνεται από τις παθολογικές εργαστηριακές εξετάσεις και την ασυμπτωματική θρόμβωση μέχρι την απειλητική για τη ζωή θρομβοεμβολική νόσο. Οι θρομβογόνες ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων επηρεάζουν την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά υποτροπής της θρόμβωσης, αλλά και αιμορραγικών επιπλοκών. Η δημιουργία προγνωστικών συστημάτων στηρίζεται στη συνδυαστική χρήση δεικτών υπερπηκτικότητας και θα μπορούσε να επιτρέψει τη διαστρωμάτωση του κινδύνου και την εξατομίκευση της θρομβοπροφύλαξης. Οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες αποτελούν την αντιπηκτική αγωγή εκλογής για την προφύλαξη και τη θεραπεία, ενώ οι ανοσοτροποποιητικές και αντιαγγειογενετικές ιδιότητές τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιολογική συμπεριφορά της νεοπλασματικής νόσου. Ο ρόλος των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών στην Ογκολογία παραμένει υπό διερεύνηση. Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν στην παθοφυσιολογία της νόσου, στη διερεύνηση των ασθενών με ιδιοπαθή θρόμβωση, στην εκτίμηση του θρομβοεμβολικού κινδύνου, στην αντιμετώπιση των τυχαίως ανευρισκόμενων θρομβώσεων, στις αντιπηκτικές και αντινεοπλασματικές ιδιότητες της ηπαρίνης και στον ρόλο των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών στην Ογκολογία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπαρίνη, Θνησιμότητα, Θρόμβωση, Καρκίνος, Σύνδρομο Trousseau.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής